PROCEDURY RELEGOWANIA Z HOSTELU

 1. Wychowanek może zostać relegowany z Hostelu w przypadku:
  1. złamania norm regulaminu Hostelu:
   • norma abstynencji (pkt. 1 Norm Obowiązujących w Hostelu);
   • norma nieużywania agresji (pkt. 3 Norm Obowiązujących w Hostelu);
   • za absencję powyżej 20% na zajęciach szkolnych, która jest liczona na koniec każdego miesiąca (wyłączając wrzesień i czerwiec). Liczenie absencji wychowanka następuje po przemieszkaniu przez niego pełnego miesiąca w Hostelu;
  2. za otrzymanie trzech ostrzeżeń;
   • ostrzeżenie można otrzymać za nieprzestrzeganie norm Hostelu nie wymienionych w pkt. 1.
 2. O relegowaniu z Hostelu decyduje wychowawca w porozumieniu z kierownikiem hostelu. Decyzja jest wystawiana na piśmie.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich o decyzji informowani są opiekunowie wychowanka, którzy mają obowiązek odebrać go z Hostelu w czasie 24 godzin;
  1. jeśli opiekunowie odmawiają odebrania wychowanka, bądź istnieją inne przeszkody uniemożliwiające odebranie, wychowanek przekazywany jest do Pogotowia Opiekuńczego.
 4. Od decyzji relegowania wychowanka przysługuje odwołanie do dyrektora Ośrodka. Do momentu rozpatrzenia odwołania moc utrzymują decyzje podjęte przez wychowawcę.

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, 2018-2019 Daria Cmiel, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”.
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!