MOS „KĄT”

STATUS PRAWNY

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII nr 2 „KĄT”, LXXXV Liceum Ogólnokształcące Specjalne i Skoła Podstawowa Specjalna nr 393 z klasami Gimnazjum Specjalnego nr 138 jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Uchwały nr XL/1083/2017 Rady m.st Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. (załącznik 4) (format .jpg)
 • Decyzji Nr 207 Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 16 grudnia 1998 r. (załącznik 1 i załącznik 1a) (format .jpg)
 • Aktu założycielskiego LXXXV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Warszawie przy ul. Zorzy 17 (załącznik 2) (format .jpg)
 • Aktu założycielskiego Gimnazjum Specjalnego Nr 138 w Warszawie przy ul. Zorzy 17 (załącznik 3) (format .jpg)
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Organem prowadzącym Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT” jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, wykonanie Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty:

KOMPETENCJE

Organami KĄTa są:

 • Dyrektor „KĄTa”
 • Rada pedagogiczna
 • Samorząd uczniowski

Organizacja pracy ośrodka (Kadra):

 • Zespół nauczycieli przedmiotowych
 • Zespół wychowawczy
 • Zespół hostelowy
 • Zespół Diagnostyczno-Reedukacyjny
 • Psycholog
 • Pedagog
 • Biblioteka
 • Pielęgniarka
 • Sekretariat szkoły

Zadania organów określa Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT”.

Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i pozostałe podmioty biorące udział w organizacji pracy ośrodka, uchwalają w razie potrzeby regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i statutem szkoły.

ZASADY FUNKCJONOWANIA

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Podstawową formą pracy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „KĄT” jest system klasowo-lekcyjny a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania, przy równoległym uwzględnieniu opieki i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 4. Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” a także:
  • Program wychowawczy
  • Program profilaktyki
  • Zestaw programów nauczania
  • Plan pracy szkoły
  • Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • Regulamin hostelu
  • Regulamin pracowni informatycznej
  • i dalsze...

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 1. Ośrodek jest placówką publiczną prowadzoną przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. Ośrodek jest placówką przeznaczoną dla młodzieży:
  • w normie intelektualnej,
  • niedostosowanej społecznie,
  • z zaburzeniami zachowania w stopniu utrudniającym realizację zadań życiowych bez specjalnej pomocy,
  • niemieszczącej się ze względów emocjonalnych się w masowej szkole ogólnokształcącej (gimnazjum, liceum).
 3. Ośrodek zapewnia wychowankom naukę w zorganizowanym przy nim LXXXV Liceum Ogólnokształcącym (Specjalnym) „KĄT” oraz w Gimnazjum nr 138 (Specjalnym). Realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowe oraz własne programy autorskie, a także szkolny program wychowawczy.
 4. Ośrodek udziela podopiecznym wszechstronnej opieki psychologicznej i wychowawczej, zatrudniając psychologów, pedagogów, wychowawców-liderów klas oraz specjalistów (reedukacji, dysleksji, dysgrafii) w zależności od potrzeb.

EWIDENCJE I REJESTRY

Szkła prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności są to:

 • Księga uczniów - sekretariat;
 • Ewidencja legitymacji szkolnych - sekretariat;
 • Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek - administracja;
 • Księga Uchwał Rady Pedagogicznej - sekretariat;
 • Zarządzenia Dyrektora Szkoły - administracja;
 • Ewidencja wydanych świadectw - administracja;
 • Rejestr pracowników - administracja;
 • Księgi inwentarzowe - administracja.

Osoba starająca się o wgląd do ewidencji i rejestrów powinna złożyć w sekretariacie podanie do dyrektora szkoły.

Dyrektor zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

 1. Nazwa obiektu:
  • Budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
 2. Właściciel obiektu:
  • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
 3. Funkcja obiektu:
  • Placówka dydaktyczno-wychowawcza: szkoła gimnazjalna oraz szkoła ponadgimnazjalna.
 4. Ogólne parametry liczbowe (załącznik 5) (format .jpg)
  • Powierzchnia:
   • powierzchnia działki: 0,7848 ha
   • powierzchnia zabudowy: 1040,00 m2
   • powierzchnia użytkowa: 2487,00 m2
   • powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 193,58 m2
   • kubatura budynku: 12400,00 m3
  • Liczba kondygnacji:
   • nad ziemią: 3 (parter + 2 piętra)
   • pod ziemią: 1 (piwnica)
  • Pomieszczenia:
   • ilość mieszkań (lokatorzy): 5 (lokal nr 1 i 2 połączone - zajmuje 1 lokator)
   • ilość lokali użytkowych (łącznie z mieszkalnymi): 86

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, 2018-2019 Daria Cmiel, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”.
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!