GALERIA-PRACOWNIA POD „KĄTem”

Tutoring artystyczny
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 KĄT

Bałwan Tutoring to kształcenie zindywidualizowane – nakierowane na dostrzeżenie i rozwinięcie mocnych stron oraz talentów wychowanków. Tutoring jest metodą, której siła bierze się z indywidualnego podejścia do osoby uczącej się. W procesie tutoringu można z powodzeniem stosować elementy coachingu oraz mentoringu.

Turoring artystyczny to proces obejmujący długofalowym (obejmującym co najmniej semestr) procesem współpracy, nakierowanym na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy – rozwój podopiecznego (ang. tutee). Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, na których w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi tutor pracuje z podopiecznym, pozwalając mu dogłębnie poznać określony obszar wiedzy, rozwinąć umiejętność samodzielnego jej zdobywania oraz rozwinąć sztukę maksymalnego korzystania z własnych talentów. Tutoring pozwala na coś więcej, niż tylko weryfikację wiedzy. Wzmacnia poszukiwania ucznia, któremu towarzyszy tutor: mądry nauczyciel, który służy radą i potrafi umiejętnie wyznaczyć szlak poszukiwań. Tutoring ma za zadanie prowadzić podopiecznego do mądrości i dojrzałości.

Etapy współpracy w ramach tutoringu artystycznego

Bałwan
  • poznanie podopiecznego jego talentów, mocnych i słabych stron, wartości i planów życiowych,
  • wspólne wyznaczenie celów w ramach tutoringu artystycznego w osiągnięciu których pomocny może być tutor i zaplanowanie działań zmierzających do ich osiągnięcia. Cel tutoringu jako udzielenie wychowankom takiej pomocy, aby mogli stać się niezależnymi uczniami, którzy nie potrzebują już tutora,
  • realizację przyjętego planu współpracy - motywuje do stałego rozwoju; daje możliwość regularnego konsultowania wyników pracy,
  • podsumowanie efektów współpracy tutorskiej.

Obszary rozwoju podopiecznego

  • osobisty - samoorganizacja pracy, wzmocnienie umiejętności rozwiązywania problemów, nabieranie pewności siebie, rozwijanie szlachetnych cech charakteru wychowanka,
  • artystyczny - rozwijanie umiejętności i zdolności artystycznych, wypracowanie własnego stylu uczy merytoryczna obrona własnych poglądów.

Proces tutoringu artystycznego

  • tworzenie własnych wypowiedzi artystycznych– ekspresja przez sztukę (pracownia fotograficzna, graficzna i ogólnoplastyczna), posługiwanie się środkami wyrazu artystycznego,
  • organizacja i uczestniczenie w wydarzeniach w sferze sztuk wizualnych,
  • popularyzacja sztuki w społeczności szkolnej i pozaszkolnej.

Zadania tutora w ramach działań artystycznych

Bałwan Wiedza przedmiotowa jest niezbędna tutorowi jednak, aby być naprawdę skutecznym tutorem, nauczyciel musi umieć wiązać wiedzę ze zrozumieniem dla drugiej osoby, uczciwością i humorem.

Tutor może być dla wychowanka pośrednikiem między szkołą bądź innymi instytucjami i osobami.

Tutoring artystyczny oparty jest na wysokim poziomie zajęć merytorycznych z dobrymi relacjami interpersonalnymi i swobodną komunikacją oraz szacunkiem dla wartości. Takie umiejętności jak budowanie relacji i zaufania, udzielanie szczerej i pełnej informacji zwrotnej, słuchanie, rzetelność, sprawiedliwe traktowanie, stałość i cierpliwość są warunkiem efektywności procesu tutoringu. Dobór metod dostosowanych jest do predyspozycji ucznia. Tutoring artystyczny nastawiony jest na wzajemne uczenie się od siebie tutora i podopiecznego. Tutor pomaga w zorganizowaniu warsztatu pracy podopiecznego i stymuluje refleksję nad własnym rozwojem, sensem wykonywanej pracy, wyborami życiowymi i zawodowymi. Stara się przygotować podopiecznego do samodzielności poprzez wzmacnianie jego odpowiedzialności. Tutor dba o to, aby jego działania były jednoznaczne i czytelne dla podopiecznego, a intencje czyste.

Bałwan W swojej pracy tutor korzysta z narzędzi coachingowych, takich jak: umiejętne zadawanie pytań, uważne słuchanie, udzielanie informacji zwrotnej, wyznaczanie celów i planowanie drogi do ich osiągnięcia, motywowanie, monitorowanie i rozliczanie z wykonanych zadań. Jednym z ważniejszych zadań tutora jest zmiana przekonań blokujących rozwój podopiecznego. Tutor pomaga poznać podopiecznemu jego mocne i słabe strony. Wzmacnia te pierwsze i pomaga neutralizować drugie. Umiejętność koncentrowania się na mocnych stronach podopiecznego jest podstawową kompetencją tutorską.

Tutor nie podejmuje się pracy terapeutycznej, choć jego działania mogą mieć takie konsekwencje. „Pracuje” przede wszystkim na przyszłości podopiecznego („co możesz, możemy zrobić…?). Nie skupia się na problemach, ale na ich rozwiązaniu. Tutor jest świadomy swych kompetencji i granic swojego działania. Wie, kiedy odwołać się do pomocy innych specjalistów (psychologa, pedagoga, psychiatry, prawnika...) i sam korzysta z ich pomocy, w razie potrzeby. Tutor dba o formację podopiecznego i jego wszechstronny rozwój. Praca tutora wykracza poza wymiar techniczny i specjalistyczny. Najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem tutora w rozwoju artystycznym jest wprowadzenie w świat wartości i kultury.

Opracowanie: Joanna Konopczyńska

Poniżej do wykorzystania prezentacja:

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!