REGULAMIN HOSTELU „KĄT”

Archiwum 2007/2008/2009

MOS KĄT - Regulamin Hostelu.
Preambuła
 • Z chwilą zatwierdzenia kandydata przez Komisję Przyjęć Hostelowicz nabywa wszelkie prawa i jednocześnie przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki wynikające z Regulaminu. W wyjątkowych sytuacjach kandydat może zostać przyjęty do Hostelu na podstawie indywidualnego kontraktu;
 • W Hostelu funkcjonuje system ostrzeżeń i pochwał. Trzecie ostrzeżenie jest równoznaczne z relegowaniem z Hostelu. Trzy pochwały powodują zlikwidowanie jednego ostrzeżenia. W szczególnych przypadkach Hostelowicz może zostać ukarany ostrzeżeniem nielikwidowalnym, to znaczy takim, którego nie można „odrobić” pochwałami i znajduje się ono w karcie Hostelowicza do końca roku szkolnego lub przez okres zawarty w indywidualnym kontrakcie.
MOS KĄT - Regulamin Hostelu.
 1. Hostelowicz ma prawo:
  1. Oczekiwać wsparcia i pomocy ze strony kadry i współmieszkańców;
  2. Zwołać Społeczność w każdym momencie, który jego zdaniem tego wymaga i odwołać się do jej opinii;
  3. Oczekiwać tolerancji wobec swoich przekonań, ideologii i wyglądu - pod warunkiem, że nie naraża to na szwank dobra innych;
  4. Swoje stałe miejsce w budynku zagospodarować według własnego gustu, ale nie powodując trwałych zmian w jego wyglądzie;
  5. Oczekiwać warunków do wypoczynku i nauki w godzinach do tego wyznaczonych (między godziną 17:00 a 19:00 obowiązuje cisza popołudniowa);
  6. Za otrzymanie trzech pochwał Hostelowicz ma prawo do anulowania jednego ostrzeżenia (szczegółowe informacje dotyczące odrabiania ostrzeżeń znajdują się w § 5).
 2. MOS KĄT - Regulamin Hostelu. Normy obowiązujące w Hostelu:
  1. Zachowanie abstynencji:
   • W godzinach od 08:00 do 20:00 do osób podejrzanych o bycie pod wpływem substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu) wzywany będzie Patrol Szkolny bądź Policja, w godzinach nocnych wychowawca ma prawo przeprowadzić test. Odmowa wykonania testu jest równoznaczna z rezygnacją z mieszkania w Hostelu oraz bycia w Ośrodku (skreślenie z listy). W przypadku osób niepełnoletnich o zdarzeniu użycia substancji psychoaktywnych powiadamiani zostają rodzice lub opiekunowie;
   • O posiadaniu i/lub handlu nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi powiadamiana jest Policja;
   • Osoby, które przyjęły substancję psychoaktywną na terenie Hostelu, które posiadają tę substancję i/lub przebywają w Ośrodku pod jej/ich wpływem, opuszczają Hostel i Ośrodek w trybie natychmiastowym (w ciągu 12 godzin od wykrycia);
  2. Przestrzeganie zasad tolerancji:
   • Hostel nie jest miejscem prowadzenia działalności ideologicznej; mieszkańcy zobowiązani są wykazywać tolerancję wobec przekonań i wyglądu innych mieszkańców i ich gości. Za złamanie normy otrzymuje się ostrzeżenie;
   • Muzyki należy słuchać tak, aby nie przeszkadzała innym Hostelowiczom. O godzinie 22 muzykę wyciszamy. Za powtarzające się ignorowanie tej normy otrzymuje się ostrzeżenie.
  3. Zachowanie nietykalności fizycznej i godności osobistej osób przebywających w Hostelu (niestosowanie przemocy fizycznej i psychicznej). Złamanie normy skutkuje opuszczeniem Hostelu w trybie natychmiastowym (12 godzin);
   • Autoagresja - samookaleczenia - próby samobójcze. Złamanie normy skutkuje opuszczeniem Hostelu w trybie natychmiastowym (12 godzin);
  4. Zachowanie abstynencji seksualnej na terenie Hostelu (za złamanie ostrzeżenie, w przypadku kolejnego złamania 12 godzin na opuszczenie Hostelu);
  5. Obecność na Społecznościach jest obowiązkowa (za nieusprawiedliwioną nieobecność otrzymuje się ostrzeżenie);
  6. Przekroczenie progu absencyjnego (20% zajęć szkolnych i zajęć popołudniowych w rozliczeniu miesięcznym) skutkuje usunięciem z Hostelu. O powtórne przyjęcie można ubiegać się po upływie 3 miesięcy, w wyjątkowych sytuacjach po 2;
  7. Za palenie w pokojach lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych otrzymuje się ostrzeżenie;
  8. Udowodniona kradzież skutkuje natychmiastowym opuszczeniem Hostelu. W przypadku poważniejszych kradzieży wzywana jest Policja;
  9. Osobę niepełnoletnią która relegowana jest z Hostelu odbierają rodzice lub opiekunowie prawni.
  MOS KĄT - Regulamin Hostelu.
 3. MOS KĄT - Regulamin Hostelu Zasady funkcjonowania Hostelu:

  §1

  Utrzymywanie czystości i porządku - jest obowiązkiem każdego mieszkańca. Realizuje się go w postaci:

  1. Wykonywania dyżurów - sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytku, dyżur musi być wykonywany nieprzekraczalnie do 22:55, palarnia do godziny 01:00;
  2. Dbania o porządek we własnym pokoju (podłoga musi być zamieciona i umyta, śmieci wyrzucone, naczynia umyte, stoły, półki i parapety wytarte, jedzenie schowane, brudne ubrania spakowane do foliowych worków, łózka posłane, rzeczy osobiste poukładane);
  3. Kontrola porządku odbywa się o godzinie 23:00 i w tym czasie wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przebywania w swoich pokojach;
  4. W trakcie kontroli porządku wychowawca ocenia wygląd całego pokoju a nie jego części zagospodarowanych przez poszczególnych mieszkańców. Podział obowiązków lub grafik Hostelowicze ustalają we własnym zakresie;
  5. Porządek może być sprawdzany również w ciągu dnia;
  6. Dwa razy w miesiącu są organizowane „porządki generalne”;
  7. Osoby, które nie dbają o porządek i czystość w swoim pokoju, a także te, które nie wykonują wyznaczonych dyżurów, są karane ostrzeżeniami;
  8. Nieuzasadniona odmowa wykonania dyżuru skutkuje ostrzeżeniem nielikwidowalnym;
  9. Za dewastację wyposażenia Hostelowicz zostaje relegowany, jeśli szkoda nie zostanie naprawiona w ciągu 7 dni.

  §2

  Powroty i cisza nocna:

  1. Do Hostelu wraca się najpóźniej o 22:30;
  2. W dni poprzedzające dzień wolny od nauki osoby pełnoletnie mogą wrócić później lub nocować poza Hostelem - po uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu zgody dyżurującego wychowawcy;
  3. Osoby niepełnoletnie mogą wrócić później lub nocować poza Hostelem wyłącznie za wiedzą i udokumentowaną zgodą rodziców/opiekunów, oraz za zgodą dyżurującego wychowawcy. Za złamanie tego punktu regulaminu otrzymuje się ostrzeżenie nielikwidowalne;
  4. Ostatnie pranie można włączyć do godziny 21:00;
  5. Kąpać się można do godziny 23:00;
  6. Gotować można do godziny 22:00 chyba, że uzyska się zgodę osoby mającej tego dnia dyżur w kuchni;
  7. Cisza nocna trwa od godziny 23:00 do 07:00. Po godzinie 23:00 Hostelowicz może przebywać jedynie w swoim pokoju lub pokoju wychowawców jeśli ten wyrazi na to zgodę;
  8. O godzinie 01:30 wszyscy Hostelowicze znajdują się w swoich łóżkach. Światło musi być zgaszone, urządzenia multimedialne (komputery, konsole, zestawy muzyczne, odtwarzacze osobiste, radio itp.) wyłączone. Ten punkt nie obowiązuje w dni poprzedzające dzień wolny od nauki oraz w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej;
  9. W piątek i sobotę oraz inne dni poprzedzające dzień wolny od nauki cisza nocna trwa od godziny 01:00 do 08:00;
  10. Palarnia zamykana jest o 23:00 (sprzątanie). Ponownie otwarta jest w godzinach 23:50 do 24:00 oraz 00:50 do 01:00;

  Osoby nie przestrzegające tych zasad otrzymują ostrzeżenie.

  §3

  Przebywanie w Hostelu w ciągu dnia:

  1. W godzinach 10:00 do 15:00 Hostel jest zamknięty;
  2. Pozostawać w nim mogą wyłącznie:
   • Osoby chore - za wiedzą i zgodą wychowawcy;
   • Uczniowie klas III LO w drugim semestrze, w czasie wolnym od zajęć szkolnych;
  3. Nieuzasadnione przebywanie w Hostelu podczas lekcji i przyjmowanie gości będzie karane ostrzeżeniem;
  4. Osoby kończące lekcje przed otwarciem Hostelu mogą do niego wejść po uprzednim wyrażeniu zgody przez wychowawcę;
  5. Goście mogą przebywać w Hostelu wyłącznie w godzinach 15:00 do 22:30 i tylko za zgodą wychowawcy (za niepoinformowanie wychowawcy otrzymuje się ostrzeżenie). Hostelowicz bierze odpowiedzialność za zachowanie swojego gościa. Za szkody wyrządzone w Hostelu odpowiada osoba, która go zaprosiła;
  6. O nocowaniu gościa decyduje dyżurujący wychowawca. Za nocleg pobierana jest opłata: Kątowicze 10 pln, goście z zewnątrz 15 pln.

  §4

  Warunki i czas pobytu w Hostelu:

  1. Hostel przeznaczony jest dla osób uczących się w Liceum i Gimnazjum „KĄT”.
   Postępy szkolne monitorowane są przez wychowawców hostelowych, którzy w porozumieniu z wychowawcą liderem mogą zobligować Hostelowicza do podpisania kontraktu na zaliczenie. Odmowa podpisania kontraktu lub niewywiązanie się z jego ustaleń spowoduje relegowanie z Hostelu;
  2. Wszelkie szkody wyrządzone na terenie Hostelu muszą zostać naprawione lub zrefundowane przez tych, którzy je uczynili. Wychowankowie pełnoletni refundują koszty sami, za niepełnoletnich odpowiadają rodzice/opiekunowie;
  3. Osoby leczone środkami psychotropowymi zobowiązane są do oddania leków wychowawcy (za złamanie tego punktu grozi relegowanie z Hostelu);
  4. Po przyjęciu do Hostelu każdy Hostelowicz zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na poczet ewentualnych szkód;
  5. Na okres świąt, ferii, wakacji i innych wolnych dni, w których Hostel jest zamknięty, Hostelowicz zobowiązany jest do pozostawienia idealnego porządku w pokoju. Za zostawienie bałaganu Hostelowicz zostaje ukarany ostrzeżeniem;
  6. Za każdym razem, kiedy Hostelowicz opuszcza teren Ośrodka zobowiązany jest do pozostawienia klucza na portierni lub u wychowawcy. Za zabranie klucza ze sobą otrzymuje się ostrzeżenie;
  7. Za każdym razem, kiedy Hostelowicz opuszcza teren Ośrodka zobowiązany jest do wpisania się w zeszycie wyjść;
  8. Hostelowicz nie ma prawa zamykać drzwi na klucz od wewnątrz (zwłaszcza na noc) - otrzymuje za to ostrzeżenie.

  §5

  Anulowanie ostrzeżeń:

  1. Ostrzeżenie anulowane jest poprzez zdobycie przez Hostelowicza trzech pochwał;
  2. Hostelowicz odrabia ostrzeżenie wyłącznie na dyżurze wychowawcy, który je postawił;
  3. Ostrzeżenie można zacząć odrabiać po upływie tygodnia od daty otrzymania ostrzeżenia;
  4. W czasie trwania jednego dyżuru można zdobyć tylko jedną pochwałę;
  5. Pochwałę Hostelowicz otrzymuje za:
   • Wykonanie dyżuru jeśli nie jest obsadzony;
   • Posprzątanie łazienek wraz z suszarnią, pralnią, korytarzem i schodami na jednym piętrze (prace te należy wykonać w godzinach między 23:00 a 23:30, dyżur w pralni do godziny 01:00);
   • Za posprzątanie pokoju wychowawców.

Cały dokument REGULAMIN HOSTELU „KĄT” został zatwierdzony podpisami przez Hostelowiczów.

MOS KĄT - Regulamin Hostelu.
Dokonaj wyboru strony :)

| 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 11/12 | 09/11 | 07/09 |

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!