REGULAMIN HOSTELU „KĄT”

29 sierpnia 2011

 1. Z chwilą zatwierdzenia kandydata przez Komisję Przyjęć Hostelowicz nabywa wszelkie prawa i jednocześnie przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki wynikające z Regulaminu. W wyjątkowych sytuacjach kandydat może zostać przyjęty do Hostelu na podstawie indywidualnego kontraktu;
 2. W Hostelu funkcjonuje system ostrzeżeń i pochwał. Trzecie ostrzeżenie jest równoznaczne z relegowaniem z Hostelu. Trzy pochwały powodują zlikwidowanie jednego ostrzeżenia. W szczególnych przypadkach Hostelowicz może zostać ukarany ostrzeżeniem nielikwidowalnym, to znaczy takim, którego nie można „odrobić” pochwałami i znajduje się ono w karcie Hostelowicza do końca roku szkolnego lub przez okres zawarty w indywidualnym kontrakcie.
1. Hostelowicz ma prawo:
 1. Oczekiwać wsparcia i pomocy ze strony kadry i współmieszkańców;
 2. Zwołać Społeczność w każdym momencie, który jego zdaniem tego wymaga i odwołać się do jej opinii;
 3. Oczekiwać tolerancji wobec swoich przekonań, ideologii i wyglądu - pod warunkiem, że nie naraża to na szwank dobra innych;
 4. Swoje stałe miejsce w budynku zagospodarować według własnego gustu, ale nie powodując trwałych zmian w jego wyglądzie;
 5. Oczekiwać warunków do wypoczynku i nauki w godzinach do tego wyznaczonych (między godziną 17:00 a 19:00 obowiązuje cisza popołudniowa - oznacza to iż nie słuchamy głośno muzyki, na korytarzu i w pokojach zachowujemy się cicho itp.);
 6. Za otrzymanie trzech pochwał Hostelowicz ma prawo do anulowania jednego ostrzeżenia (szczegółowe informacje dotyczące odrabiania ostrzeżeń znajdują się w pkt. 6 części 3).
2. Normy obowiązujące w Hostelu:
 1. Zachowanie abstynencji:
  1. W godzinach od 08:00 do 20:00 do osób podejrzanych o bycie pod wpływem substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu) lub innych substancji mających działanie narkotyczne wzywany będzie Patrol Szkolny bądź Policja, w godzinach nocnych wychowawca ma prawo sam przeprowadzić test na ich obecność. Odmowa wykonania testu jest równoznaczna z rezygnacją z mieszkania w Hostelu. W przypadku osób niepełnoletnich o zdarzeniu użycia w/w substancji powiadamiani zostają opiekunowie;
  2. O posiadaniu i/lub handlu nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi powiadamiana jest Policja;
  3. Osoby, które na terenie Hostelu przyjęły substancję psychoaktywną lub inną substancję mającą działania narkotyczne i które posiadają tę substancje i/lub przebywają w Hostelu i Ośrodku pod jej/ich wpływem, opuszczają Hostel w trybie natychmiastowym (w ciągu 24 godzin od wykrycia). Ponadto wychowawca hostelowy wspólnie z wychowawcą szkolnym podejmują decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej.
 2. Przestrzeganie zasad tolerancji:
  1. Hostel nie jest miejscem prowadzenia działalności ideologicznej; mieszkańcy zobowiązani są wykazywać tolerancję wobec przekonań i wyglądu innych mieszkańców i ich gości. Za złamanie normy grozi ostrzeżenie;
  2. muzyki należy słuchać tak, aby nie przeszkadzała innym Hostelowiczom. O godzinie 22:00 (ustawowa cisza nocna) muzykę wyciszamy. Za powtarzające się ignorowanie tej normy otrzymuje się ostrzeżenie.
 3. Zachowanie nietykalności fizycznej i godności osobistej osób przebywających w Hostelu (niestosowanie przemocy fizycznej i psychicznej). Złamanie normy skutkuje opuszczeniem Hostelu w trybie natychmiastowym (24 godziny). Wychowawca hostelowy powiadamia o tym zdarzeniu wychowawcę szkolnego.
  1. Samookaleczenia, próby samobójcze, nieleczone przypadki zaburzeń jedzenia (wywoływanie wymiotów, nadużywanie środków przeczyszczających, nie przyjmowanie pokarmu) traktowane są jako zachowania autoagresywne. W wypadku stwierdzenia takich zachowań wychowawca hostelowy podejmuje decyzję o relegowaniu Hostelowicza z Hostelu. Hostelowicz ma prawo powrócić do Hostelu po konsultacji z lekarzem - psychiatrą, jeśli lekarz zaopiniuje taką możliwość.
 4. Zachowanie abstynencji seksualnej na terenie Hostelu (za złamanie ostrzeżenie nielikwidowalne, w przypadku kolejnego złamania Hostelowicz ma 24 godziny na opuszczenie Hostelu);
 5. Obecność na Społecznościach jest obowiązkowa (za nieusprawiedliwioną nieobecność Hostelowicz otrzymuje się ostrzeżenie nielikwidowalne);
 6. Przekroczenie progu absencyjnego (20% zajęć szkolnych i zajęć popołudniowych w rozliczeniu miesięcznym) skutkuje usunięciem z Hostelu. O powtórne przyjęcie można ubiegać się po upływie 3 miesięcy, w wyjątkowych sytuacjach po 2. Hostelowicz, który przekroczy próg absencji musi wyprowadzić się z Hostelu w przeciągu 48 godzin od momentu obliczenia frekwencji;
 7. Za palenie w pokojach lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych Hostelowicz otrzymuje ostrzeżenie;
 8. Udowodniona kradzież skutkuje natychmiastowym opuszczeniem Hostelu. W przypadku poważniejszych kradzieży wzywana jest Policja;
 9. Osobę niepełnoletnią, która zostanie relegowana z Hostelu odbierają rodzice lub opiekunowie prawni. W wypadku odmowy odebrania przez opiekuna niepełnoletni Hostelowicz przekazywany jest do Pogotowia Opiekuńczego;
 10. Od decyzji o relegowaniu z Hostelu Hostelowicz ma prawo się odwołać. Pierwszą instancją jest Zespół Wychowawców Hostelowych, następną Dyrektor Ośrodka. Do czasu rozpatrzenia odwołania/odwołań Hostelowicz nie ma prawa przebywać w Hostelu;
 11. Osoba wyprowadzająca się z Hostelu, zarówno w przypadku relegacji jak i własnej decyzji jest zobowiązana do zabrania wszystkich swoich rzeczy oraz pozostawienia pokoju (bądź jego części, z której korzystała) w całkowitym porządku. Pokój musi zostać „zdany” wychowawcy hostelowemu - wychowawca ocenia czy powyższe warunki zostały spełnione.
3. Zasady funkcjonowania Hostelu:
 1. Utrzymywanie czystości i porządku - jest obowiązkiem każdego mieszkańca. Realizuje się go w postaci:
  1. wykonywania dyżurów - sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytku, dyżur musi być wykonywany do 22:55:
   • każdy Hostelowicz zobowiązany jest do wykonania raz w miesiącu dyżuru w kuchni. Osoby palące dodatkowo wykonują raz w miesiącu dyżur w palarni;
   • w sytuacji, gdy miesiąc jest krótki, dyżury w kuchni obsadzane są dwiema osobami;
  2. dbania o porządek we własnym pokoju (rzeczy powinny być poukładane, podłoga zamieciona i umyta, śmieci wyrzucone, naczynia umyte, stoły, półki i parapety wytarte, jedzenie schowane, brudne ubrania spakowane do foliowych worków, łóżka posłane, rzeczy osobiste i ubrania poukładane);
  3. kontrola przeprowadzana jest o godzinie 23:00 i w tym czasie wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przebywania w swoich pokojach;
  4. w trakcie kontroli porządku wychowawca ocenia wygląd całego pokoju a nie jego części zagospodarowanych przez poszczególnych mieszkańców. Podział obowiązków lub grafik Hostelowicze ustalają we własnym zakresie;
  5. co najmniej 2 razy w tygodniu porządki będą sprawdzane także w ciągu dnia;
  6. 2 razy w miesiącu są organizowane „porządki generalne”;
  7. osoby, które nie dbają o porządek i czystość w swoim pokoju a także te, które nie wykonują wyznaczonych dyżurów, otrzymują dodatkowe obowiązki na rzecz Hostelu bądź są karane ostrzeżeniami;
  8. odmowa wykonania dyżuru skutkuje ostrzeżeniem nielikwidowalnym;
  9. za dewastację wyposażenia Hostelowicz zostaje relegowany, jeśli szkoda nie zostanie naprawiona w ciągu siedmiu dni.
 2. Powroty i cisza nocna:
  1. do Hostelu wraca się najpóźniej o 22:30. W wypadku osób niepełnoletnich o wcześniejszej godzinie powrotu do Hostelu może zadecydować rodzic/opiekun;
  2. w dni poprzedzające dzień wolny od nauki osoby pełnoletnie mogą wrócić później lub nocować poza Hostelem - po uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu zgody dyżurującego wychowawcy;
  3. osoby niepełnoletnie mogą wrócić później lub nocować poza Hostelem wyłącznie za wiedzą i udokumentowaną zgodą rodziców/opiekunów, oraz za zgodą dyżurującego wychowawcy. Za złamanie tego punktu regulaminu grozi ostrzeżenie nielikwidowalne;
  4. ostatnie pranie można włączyć do godziny 21:00;
  5. kąpać się można do godziny 23:00, w dni poprzedzające dzień wolny od nauki do 01:00;
  6. gotować można do godziny 22:00 chyba, że uzyska się zgodę osoby mającej dyżur w kuchni tego dnia;
  7. cisza nocna trwa od godziny 23:00 do 07:00. Po godzinie 23:00 Hostelowicz może przebywać jedynie w swoim pokoju lub pokoju wychowawcy jeśli ten wyrazi na to zgodę;
  8. w piątek i sobotę oraz inne dni poprzedzające dzień wolny od nauki cisza nocna trwa od 01:00 do 08:00;
  9. o godzinie 01:30 wszyscy Hostelowicze znajdują się w swoich łóżkach. Światło musi być zgaszone, urządzenia multimedialne (komputery, zestawy muzyczne, radio i TV.) wyłączone. Ten punkt nie obowiązuje w dni poprzedzające dzień wolny od nauki oraz w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej;
  10. palarnia zamykana jest o 23:00 (sprzątanie). Ponownie otwarta jest w godzinach 23:50 - 24:00 oraz 00:50 - 01:00. Ten punkt nie obowiązuje w dni poprzedzające dzień wolny od nauki oraz w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej. Godziny otwarcia palarni nie oznaczają przerwy w obowiązującej ciszy nocnej. Wychowawca może odmówić otwarcia palarni, jeśli korzystający z niej Hostelowicze zachowują się hałaśliwie zakłócając ciszę nocną;
  11. w godzinach od 07:00 do 10:00, mimo zakończenia ciszy nocnej Hostelowicze nie mogą przebywać w pokojach innych osób dłużej, niż kilka minut (potrzebnych na obudzenie kolegi/koleżanki, przywitanie się itp.), aby nie zakłócać intymności i spokoju osób nie zainteresowanych ich wizytą;
  12. osoby nie przestrzegające tych zasad otrzymują ostrzeżenie.
 3. Pozostawanie w Hostelu w ciągu dnia nie będącego dniem wolnym od nauki:
  1. w godzinach 10:00 do 15:00 Hostel jest zamknięty;
  2. pozostawać w nim mogą wyłącznie:
   • osoby chore - za wiedzą i zgodą wychowawcy;
   • uczniowie klas III LO w II semestrze;
  3. nieuzasadnione przebywanie w Hostelu podczas lekcji i przyjmowanie gości będzie karane ostrzeżeniem;
  4. osoby kończące lekcje przed otwarciem Hostelu mogą do niego wejść po uprzednim wyrażeniu zgody przez wychowawcę;
 4. Goście w Hostelu:
  1. Goście mogą przebywać w Hostelu wyłącznie w godzinach 15:00 do 22:30 i tylko za zgodą wychowawcy (za niepoinformowanie otrzymuje się ostrzeżenie). Hostelowicz bierze odpowiedzialność za zachowanie swojego gościa. Za szkody wyrządzone w Hostelu przez Gościa odpowiada osoba, która go zaprosiła;
  2. o nocowaniu Gościa w Hostelu decyduje dyżurujący wychowawca. Za nocleg pobierana jest opłata: Kątowicze - 10 zł, Goście z zewnątrz - 15 zł.
 5. Warunki i czas pobytu w Hostelu:
  1. Hostel przeznaczony jest dla osób będących wychowankami Ośrodka Socjoterapii, uczących się w Liceum i Gimnazjum „KĄT”;
  2. wychowawcy hostelowi obserwują postępy w nauce podopiecznych oraz ich funkcjonowanie w społeczności hostelowej. Na podstawie tej obserwacji ustalane są indywidualne zasady współpracy (np. kontrakty na zaliczenie, kontrakty na zachowanie, kontrakty na terapie w zewnętrznych placówkach). Odmowa podpisania takiego kontraktu oznacza rezygnacje z mieszkania w Hostelu.
  3. wszelkie szkody wyrządzone na terenie Hostelu muszą zostać naprawione lub zrefundowane przez tych, którzy je uczynili. Wychowankowie pełnoletni refundują koszty sami, za niepełnoletnich odpowiadają rodzice/opiekunowie;
  4. osoby leczone środkami psychotropowymi zobowiązane są do oddania leków wychowawcy (za złamanie tego punktu grozi ostrzeżenie);
  5. na okres świąt, ferii, wakacji i innych wolnych dni, w których Hostel jest zamknięty, Hostelowicz zobowiązany jest do pozostawienia idealnego porządku w pokoju. Za zostawienie bałaganu Hostelowicz zostaje ukarany ostrzeżeniem;
  6. za każdym razem, kiedy Hostelowicz opuszcza teren Ośrodka zobowiązany jest do pozostawienia klucza na portierni lub u wychowawcy. Za zabranie klucza ze sobą grozi ostrzeżenie;
  7. za każdym razem, kiedy Hostelowicz opuszcza teren Ośrodka i do niego powraca, zobowiązany jest do poinformowania o tym dyżurującego wychowawcę. Za brak informacji Hostelowicz otrzymuje ostrzeżenie;
  8. Hostelowicz nie ma prawa zamykać drzwi na klucz od wewnątrz (zwłaszcza na noc) - grozi za to ostrzeżenie.
 6. Anulowanie ostrzeżeń:
  1. ostrzeżenie anulowane jest poprzez zdobycie przez Hostelowicza trzech pochwał;
  2. Hostelowicz odrabia ostrzeżenie wyłącznie na dyżurze wychowawcy, który je postawił. Wyjątkiem jest ostrzeżenie otrzymane od wychowawcy dziennego (w trakcie dyżuru 08:00 - 10:00 oraz 15:00 - 20:00) W takiej sytuacji ostrzeżenie można odrabiać u dowolnego wychowawcy;
  3. ostrzeżenie otrzymane podczas dziennego sprawdzania porządków można odrabiać jedynie u wychowawców, którzy dokonywali tej kontroli;
  4. ostrzeżenia nie można odrabiać tego samego dnia, w którym się je otrzymało;
  5. w czasie trwania jednego dyżuru można zdobyć tylko jedną pochwałę;
  6. Pochwałę Hostelowicz otrzymuje za:
   • wykonanie dyżuru jeśli nie jest obsadzony;
   • posprzątanie łazienek + suszarni + korytarza i schodów na jednym piętrze (prace te należy wykonać w godz. między 23:00 - 23:30, dyżur w pralni do godz. 01:00);
   • posprzątanie sali komputerowej - „magazynka”;
   • zrobienie czegoś na rzecz Hostelu, Ośrodka lub Szkoły według własnej inwencji - po uprzednim skonsultowaniu tego z wychowawcą.
PLIK DO POBRANIA

Wersja aktualna od 29 sierpnia 2011:

Dokonaj wyboru strony :)

| 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 11/12 | 09/11 | 07/09 |

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!