REGULAMIN HOSTELU „KĄT”

31 sierpnia 2014

 1. Z chwilą zatwierdzenia kandydata przez Komisję Przyjęć Hostelowicz nabywa wszelkie prawa i jednocześnie przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki wynikające z Regulaminu. W wyjątkowych sytuacjach kandydat może zostać przyjęty do Hostelu na podstawie indywidualnego kontraktu.
 2. W Hostelu funkcjonuje system ostrzeżeń i pochwał. Trzecie ostrzeżenie jest równoznaczne z relegowaniem z Hostelu. Trzy pochwały powodują zlikwidowanie jednego ostrzeżenia. W szczególnych przypadkach Hostelowicz może zostać ukarany ostrzeżeniem nielikwidowanym, to znaczy takim, którego nie można „odrobić” pochwałami i znajduje się ono w karcie Hostelowicza do końca roku szkolnego lub przez okres zawarty w indywidualnym kontrakcie.

I. Hostelowicz ma prawo:

 1. Oczekiwać wsparcia i pomocy ze strony kadry i współmieszkańców;
 2. Zwołać Społeczność w każdym momencie, który jego zdaniem tego wymaga i odwołać się do jej opinii;
 3. Oczekiwać tolerancji wobec przekonań, ideologii i wyglądu - pod warunkiem, że nie naraża to na szwank dobra innych;
 4. Swoje stałe miejsce w budynku zagospodarować według własnego gustu, ale nie powodując trwałych zmian w jego wyglądzie;
 5. Oczekiwać warunków do wypoczynku i nauki w godzinach do tego wyznaczonych (między godziną 17.00 a 19.00 obowiązuje cisza popołudniowa - oznacza to, iż nie słuchamy głośno muzyki, na korytarzu i w pokojach zachowujemy się cicho itp.);
 6. Za otrzymanie 3 pochwał Hostelowicz ma prawo do anulowania jednego ostrzeżenia. Szczegółowe informacje dotyczące odrabiania ostrzeżeń znajdują się w pkt. 6 Części 3.

II. Normy obowiązujące w Hostelu:

 1. Zachowanie abstynencji:
  1. w godzinach od 8.00 do 20.00 do osób podejrzanych o bycie pod wpływem substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu) lub innych substancji mających działanie odurzające/narkotyczne wzywany będzie Patrol Szkolny bądź Policja, w godzinach nocnych wychowawca ma prawo sam przeprowadzić test na ich obecność. Odmowa wykonania testu jest równoznaczna z rezygnacją z mieszkania w Hostelu. W przypadku osób niepełnoletnich o zdarzeniu użycia w/w substancji powiadamiani zostają opiekunowie;
  2. o posiadaniu i/lub handlu nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi powiadamiana jest Policja;
  3. osoby, które na terenie Hostelu przyjęły substancję psychoaktywną lub inną substancję mającą działanie odurzające/narkotyczne i które posiadają te substancje i/lub przebywają w Hostelu i Ośrodku pod ich wpływem, opuszczają Hostel w trybie natychmiastowym (w ciągu 24 godzin od wykrycia). Ponadto wychowawca hostelowy wspólnie z wychowawcą szkolnym podejmują decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej;
 2. Przestrzeganie zasad tolerancji:
  1. Hostel nie jest miejscem prowadzenia działalności ideologicznej; mieszkańcy zobowiązani są wykazywać tolerancję wobec przekonań i wyglądu innych mieszkańców i ich gości. Za złamanie normy grozi ostrzeżenie.
  2. Muzyki należy słuchać tak, aby nie przeszkadzała innym Hostelowiczom. O godzinie 22 (ustawowa cisza nocna) muzykę wyciszamy. Za powtarzające się ignorowanie tej normy otrzymuje się ostrzeżenie.
 3. Zachowanie nietykalności fizycznej i godności osobistej osób przebywających w Hostelu (niestosowanie przemocy fizycznej i psychicznej). Złamanie normy skutkuje opuszczeniem Hostelu w trybie natychmiastowym (24 godziny). Wychowawca hostelowy powiadamia o tym zdarzeniu wychowawcę szkolnego.
  1. Samookaleczenia, próby samobójcze, nieleczone przypadki zaburzeń jedzenia (wywoływanie wymiotów, nadużywanie środków przeczyszczających, nie przyjmowanie pokarmu) traktowane są jako zachowania autoagresywne. W wypadku stwierdzenia takich zachowań wychowawca hostelowy podejmuje decyzję o relegowaniu Hostelowicza z Hostelu. Hostelowicz ma prawo powrócić do Hostelu po konsultacji z lekarzem - psychiatrą, jeśli lekarz zaopiniuje taką możliwość.
 4. Zachowanie abstynencji seksualnej na terenie Hostelu (za złamanie ostrzeżenie nielikwidowalne, w przypadku kolejnego złamania Hostelowicz ma 24 godziny na opuszczenie Hostelu);
 5. Obecność na Społecznościach jest obowiązkowa (za nieusprawiedliwioną nieobecność Hostelowicz otrzymuje ostrzeżenie nielikwidowalne);
 6. Przekroczenie progu absencyjnego (20% zajęć szkolnych i zajęć popołudniowych w rozliczeniu miesięcznym) skutkuje usunięciem z Hostelu. O powtórne przyjęcie można ubiegać się po upływie 3 miesięcy, w wyjątkowych sytuacjach po 2. Hostelowicz, który przekroczy próg absencji musi wyprowadzić się z Hostelu w przeciągu 48 godzin od momentu obliczenia frekwencji;
 7. Za palenie w pokojach lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych Hostelowicz otrzymuje ostrzeżenie;
 8. Udowodniona kradzież skutkuje natychmiastowym opuszczeniem Hostelu. W przypadku poważniejszych kradzieży wzywana jest Policja;
 9. Osobę niepełnoletnią, która zostanie relegowana z Hostelu odbierają rodzice lub opiekunowie prawni. W wypadku odmowy odebrania przez opiekuna niepełnoletni Hostelowicz przekazywany jest do Pogotowia Opiekuńczego.
 10. Od decyzji o relegowaniu z Hostelu Hostelowicz ma prawo się odwołać. Pierwszą instancją jest Zespół Wychowawców Hostelowych, następną Dyrektor Ośrodka. Do czasu rozpatrzenia odwołania/odwołań Hostelowicz nie ma prawa przebywać w Hostelu.
 11. Osoba wyprowadzająca się z Hostelu, zarówno w przypadku relegacji jak i własnej decyzji jest zobowiązana do zabrania wszystkich swoich rzeczy oraz pozostawienia pokoju (bądź jego części, z której korzystała) w całkowitym porządku. Pokój musi zostać „zdany” wychowawcy hostelowemu - wychowawca ocenia, czy powyższe warunki zostały spełnione.
 12. Na listę dyżurów należy wpisać się do 5-tego każdego miesiąca. Nieprzestrzeganie tego punktu grozi ostrzeżeniem.
 13. Ostrzeżenia nie odrobione do końca roku szkolnego przechodzą na następny rok - oznacza to, ze Hostelowicz we wrześniu ma już ostrzeżenia z poprzedniego roku szkolnego, które można odrabiać na standardowych zasadach.

III. Zasady funkcjonowania Hostelu:

 1. Utrzymywanie czystości i porządku - jest obowiązkiem każdego mieszkańca. Realizuje się go w postaci:
  1. wykonywania dyżurów - sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytku;
   1. każdy Hostelowicz zobowiązany jest do wykonania raz w miesiącu dyżuru w kuchni oraz raz w miesiącu dyżur w pomieszczeniach pralni/suszarń;
    1. Dyżur w kuchni wykonywany jest do godziny 23.00;
    2. Dyżur w pralni/suszarniach wykonywany jest od 23.00 do 23.30;
    3. Sprzątanie pralni/suszarń oprócz ogólnego uporządkowania, wyrzucenia pozostawionych śmieci (np. puste pojemniki po kosmetykach, środkach do prania, foliówki itp) obejmuje również zniesienie mopów do pralni - zawieszenie ich na wieszakach, wylanie wody z wiader i wypłukanie ich.
   2. w sytuacji, gdy miesiąc jest krótki, dyżury w kuchni obsadzane są dwiema osobami;
  2. dbania o porządek we własnym pokoju (rzeczy powinny być poukładane, podłoga zamieciona i umyta, śmieci wyrzucone, naczynia umyte, stoły, półki i parapety wytarte, jedzenie schowane, brudne ubrania spakowane do foliowych worków, łóżka posłane, rzeczy osobiste i ubrania poukładane);
  3. kontrola przeprowadzana jest o godzinie 23.00 i w tym czasie wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przebywania w swoich pokojach;
  4. w trakcie kontroli porządku wychowawca ocenia wygląd całego pokoju a nie jego części zagospodarowanych przez poszczególnych mieszkańców. Podział obowiązków lub grafik Hostelowicze ustalają we własnym zakresie;
  5. przed porannym wyjściem z Hostelu należy „zdać” pokój dyżurującemu wychowawcy co oznacza: pościelenie łóżka, umycie naczyń po rannym posiłku, pochowanie ubrań, kosmetyków i żywności do miejsc dla nich przeznaczonych;
  6. co najmniej 2 razy w tygodniu porządki będą sprawdzane także w ciągu dnia;
  7. 2 razy w miesiącu są organizowane „porządki generalne”;
  8. pościel powinna być zmieniana co najmniej raz w miesiącu;
  9. osoby, które nie dbają o porządek i czystość w swoim pokoju, a także te, które nie wykonują wyznaczonych dyżurów, otrzymują dodatkowe obowiązki na rzecz Hostelu bądź są karane ostrzeżeniami;
  10. odmowa wykonania dyżuru skutkuje ostrzeżeniem nielikwidowalnym;
  11. za dewastację wyposażenia Hostelowicz zostaje relegowany, jeśli szkoda nie zostanie naprawiona w ciągu siedmiu dni.
 2. Powroty i cisza nocna
  1. do Hostelu wraca się najpóźniej o 22.30. W wypadku osób niepełnoletnich o wcześniejszej godzinie powrotu do Hostelu może zadecydować rodzic/opiekun.
  2. w dni poprzedzające dzień wolny od nauki osoby pełnoletnie mogą wrócić później lub nocować poza Hostelem - po uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu zgody dyżurującego wychowawcy;
  3. osoby niepełnoletnie mogą wrócić później lub nocować poza Hostelem wyłącznie za wiedzą i udokumentowaną zgodą rodziców/opiekunów, oraz za zgodą dyżurującego wychowawcy. Za złamanie tego punktu regulaminu grozi ostrzeżenie nielikwidowalne;
  4. Hostelowicz wracający do Hostelu rano ma obowiązek zameldowania swojego powrotu dyżurującemu wychowawcy;
  5. ostatnie pranie można włączyć do godziny 21.00;
  6. kąpać można się do godziny 23.00, w dni poprzedzające dzień wolny od nauki do 1.00;
  7. gotować można do godziny 22.00 chyba, że uzyska się zgodę osoby mającej dyżur w kuchni tego dnia;
  8. cisza nocna trwa od godziny 23.00 do 7.00. Po godzinie 23.00 Hostelowicz może przebywać jedynie w swoim pokoju lub pokoju wychowawcy, jeśli ten wyrazi na to zgodę.
  9. w piątek i sobotę oraz inne dni poprzedzające dzień wolny od nauki cisza nocna trwa od 1.00 do 8.00;
  10. o godzinie 1.30 wszyscy Hostelowicze znajdują się w swoich łóżkach. Światło musi być zgaszone, urządzenia medialne (komputery, zestawy muzyczne, radio i TV) wyłączone. Ten punkt nie obowiązuje w dni poprzedzające dzień wolny od nauki;
  11. palenie wyrobów tytoniowych odbywa się tylko i wyłącznie na wyznaczonym terenie tak samo, jak w ciągu dnia - NIE PALIMY NA SCHODACH - grozi za to ostrzeżenie.
  12. palenie kończymy przed sprawdzaniem porządków (23.00). Ponownie na papierosa można wyjść godzinach 23.50 - 24.00 oraz 00.50 - 1.00. Godziny wychodzenia na papierosa nie oznaczają przerwy w obowiązującej ciszy nocnej. Wychowawca może odmówić Hostelowiczom wyjścia, jeśli ci zachowują się hałaśliwie zakłócając ciszę nocną. W dni poprzedzające dzień wolny od nauki palić można do godz. 1.00.
  13. w godzinach od 7.00 do 10.00, mimo zakończenia ciszy nocnej Hostelowicze nie mogą przebywać w pokojach innych osób dłużej, niż kilka minut (potrzebnych na obudzenie kolegi/koleżanki, przywitanie się itp.), aby nie zakłócać intymności i spokoju osób nie zainteresowanych ich wizytą.
  14. osoby nie przestrzegające tych zasad otrzymują ostrzeżenie.
 3. Pozostawanie w Hostelu w ciągu dnia nie będącego dniem wolnym od nauki:
  1. w godzinach 10.00 - 15.00 Hostel jest zamknięty;
  2. pozostawać w nim mogą wyłącznie:
   • osoby chore - za wiedza i zgodą wychowawcy;
   • uczniowie klas III LO;
  3. nieuzasadnione przebywanie w Hostelu podczas lekcji i przyjmowanie gości będzie karane ostrzeżeniem;
  4. osoby kończące lekcje przed otwarciem Hostelu mogą do niego wejść po uprzednim wyrażeniu zgody przez wychowawcę
 4. Goście w Hostelu
  1. Goście mogą przebywać w Hostelu wyłącznie w godzinach 15.00 - 22.30 i tylko za zgodą wychowawcy (za niepoinformowanie otrzymuje się ostrzeżenie). Hostelowicz bierze odpowiedzialność za zachowanie swojego gościa. Za szkody wyrządzone w Hostelu przez Gościa odpowiada osoba, która go zaprosiła;
  2. o nocowaniu Gościa w Hostelu decyduje dyżurujący wychowawca. Za nocleg pobierana jest opłata: Kątowicze - 10 zł, Goście z zewnątrz - 15 zł.
 5. Warunki i czas pobytu w Hostelu:
  1. Hostel przeznaczony jest dla osób będących wychowankami Ośrodka Socjoterapii, uczących się w Liceum i Gimnazjum „Kąt”;
  2. pobyt w Hostelu jest odpłatny - 20 zł. miesięcznie. Pieniądze te są przeznaczane na zakup środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów (także spożywczych) mających służyć Hostelowiczom i Hostelowi;
   1. w przypadku zalegania z opłatami powyżej dwóch miesięcy Hostelowicz zostaje relegowany z Hostelu;
   2. Hostelowicz może być w wyjątkowych sytuacjach zwolniony z opłat - decyzję tę podejmuje Kierownik Hostelu po konsultacji z Zespołem Wychowawców Hostelowych;
  3. wychowawcy hostelowi obserwują postępy w nauce podopiecznych oraz ich funkcjonowanie w społeczności hostelowej. Na podstawie tej obserwacji ustalane są indywidualne zasady współpracy (np. kontrakty na zaliczenie, kontrakty na zachowanie, kontrakty na terapię w zewnętrznych placówkach). Odmowa podpisania takiego kontraktu oznacza rezygnację z mieszkania w Hostelu.
  4. wszelkie szkody wyrządzane na terenie Hostelu muszą zostać naprawione lub zrefundowane przez tych, którzy je uczynili. Wychowankowie pełnoletni refundują koszty sami, za niepełnoletnich odpowiadają rodzice/opiekunowie;
  5. osoby leczone środkami psychotropowymi zobowiązane są do oddania leków wychowawcy (za złamanie tego punktu grozi ostrzeżenie);
  6. leki wydawane są w godzinach 8.00 - 10.00 oraz 22.00 - 23.00, chyba, że indywidualne zalecenia lekarskie są inne;
   1. unikanie lub odmowa przyjmowania leków (w tym także „zapominanie” ich brania w określonych przez punkt (f) godzinach) karane będzie ostrzeżeniem;
  7. na okres świąt, ferii, wakacji i innych wolnych dni, w których Hostel jest zamknięty, Hostelowicz zobowiązany jest do pozostawienia idealnego porządku w pokoju. Za zostawienie bałaganu Hostelowicz zostaje ukarany ostrzeżeniem;
  8. za każdym razem, kiedy Hostelowicz opuszcza teren Ośrodka zobowiązany jest do pozostawienie klucza na portierni lub u wychowawcy. Za zabranie klucza ze sobą grozi ostrzeżenie;
  9. za każdym razem, kiedy Hostelowicz opuszcza teren Ośrodka i do niego powraca, zobowiązany jest do poinformowania o tym dyżurującego wychowawcę. Za brak informacji Hostelowicz otrzymuje ostrzeżenie;
  10. Hostelowicz nie ma prawa zamykać drzwi na klucz od wewnątrz (zwłaszcza na noc) - grozi za to ostrzeżenie.
 6. Anulowanie ostrzeżeń
  1. Ostrzeżenie anulowane jest poprzez zdobycie przez Hostelowicza trzech pochwał.
  2. Hostelowicz odrabia ostrzeżenie wyłącznie na dyżurze wychowawcy, który je postawił. Wyjątkiem jest ostrzeżenie otrzymane w godzinach 8.00 - 20.00 (nie dotyczy punktu (c)). W takiej sytuacji ostrzeżenie można odrabiać u dowolnego wychowawcy.
  3. Ostrzeżenie otrzymane podczas dziennego sprawdzania porządków można odrabiać jedynie u wychowawców, którzy dokonywali tej kontroli.
  4. Ostrzeżenia nie można odrabiać tego samego dnia, w którym się je otrzymało.
  5. W czasie trwania jednego dyżuru można zdobyć tylko jedną pochwałę.
  6. Pochwałę Hostelowicz otrzymuje za:
   • wykonanie dyżuru jeśli nie jest obsadzony;
   • posprzątanie korytarza i schodów na jednym pietrze (prace te należy wykonywać w godz. 23.00 - 23.30);
   • posprzątanie sali komputerowej - „magazynka”;
   • zrobienie czegoś na rzecz Hostelu, Ośrodka lub Szkoły według własnej inwencji - po uprzednim skonsultowaniu tego z wychowawcą.
PLIK DO POBRANIA

Wersja aktualna od 31 sierpnia 2014:

Dokonaj wyboru strony :)

| 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 11/12 | 09/11 | 07/09 |

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!