MOS „KĄT”

STATUS PRAWNY

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII nr 2 „KĄT”, LXXXV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 138 jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

Organem prowadzącym Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT” jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, wykonanie Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty:

KOMPETENCJE

Organami KĄTa są:

 • Dyrektor „KĄTa”
 • Rada pedagogiczna
 • Samorząd uczniowski

Organizacja pracy ośrodka:

 • Zespół nauczycieli przedmiotowych
 • Zespół wychowawczy
 • Zespół hostelowy
 • Zespół Diagnostyczno-Reedukacyjny
 • Psycholog
 • Pedagog
 • Biblioteka
 • Pielęgniarka
 • Sekretariat szkoły

Zadania organów określa Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT”.

Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i pozostałe podmioty biorące udział w organizacji pracy ośrodka, uchwalają w razie potrzeby regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i statutem szkoły.

ZASADY FUNKCJONOWANIA

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Podstawową formą pracy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „KĄT” jest system klasowo-lekcyjny a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania, przy równoległym uwzględnieniu opieki i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 4. Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” a także:

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 1. Ośrodek jest placówką publiczną prowadzoną przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. Ośrodek jest placówką przeznaczoną dla młodzieży:
  • w normie intelektualnej,
  • niedostosowanej społecznie,
  • z zaburzeniami zachowania w stopniu utrudniającym realizację zadań życiowych bez specjalnej pomocy,
  • niemieszczącej się ze względów emocjonalnych się w masowej szkole ogólnokształcącej (gimnazjum, liceum).
 3. Ośrodek zapewnia wychowankom naukę w zorganizowanym przy nim LXXXV Liceum Ogólnokształcącym (Specjalnym) „KĄT” oraz w Gimnazjum nr 138 (Specjalnym). Realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowe oraz własne programy autorskie, a także szkolny program wychowawczy.
 4. Ośrodek udziela podopiecznym wszechstronnej opieki psychologicznej i wychowawczej, zatrudniając psychologów, pedagogów, wychowawców-liderów klas oraz specjalistów (reedukacji, dysleksji, dysgrafii) w zależności od potrzeb.
Dokonaj wyboru strony :)

| 17/18| 15/16| 12/13| 11/12|

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!