STATUT „KĄT”

rok szkolny 2012/2013/2014/2015/2016

PLIK DO POBRANIA

Po kliknięciu w odnośnik istnieje możliwość pobrania pliku zawierajacego:
   »»»    STATUT Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” Pliki w formacie pdf

WYBIERZ WŁAŚCIWY ROZDZIAŁ:
 1. NAZWA I SIEDZIBA OŚRODKA
 2. INNE INFORMACJE O OŚRODKU
 3. CELE I ZADANIA OŚRODKA
 4. ORGANA OŚRODKA
 5. ORGANIZACJA OŚRODKA
 6. PRACOWNICY OŚRODKA
 7. WYCHOWANKOWIE
 8. SPOŁECZNOŚĆ OŚRODKA - SEJMIK
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. NAZWA I SIEDZIBA OŚRODKA

§1
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Kąt", zwany dalej "Ośrodkiem", mieści się w Warszawie (Aninie), przy ulicy Zorzy 17.

II. INNE INFORMACJE O OŚRODKU

§2
Ośrodek jest placówką publiczną prowadzoną przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
§3
 1. Ośrodek jest placówką przeznaczoną dla młodzieży:
  1. w normie intelektualnej,
  2. niedostosowanej społecznie,
  3. z zaburzeniami zachowania w stopniu utrudniającym realizację zadań życiowych bez specjalnej pomocy,
  4. niemieszczącej się ze względów emocjonalnych się w masowej szkole ogólnokształcącej (gimnazjum, liceum).
 2. Ośrodek ma za zadanie wspierać rozwój wyszczególnionej w ust. 1. młodzieży.
§4
Ośrodek zapewnia wychowankom naukę w zorganizowanym przy nim LXXXV Liceum Ogólnokształcącym (Specjalnym) "Kąt" zwanym dalej "Liceum" oraz w Gimnazjum nr 138 (Specjalnym) zwanym dalej "Gimnazjum".
§5
 1. W Liceum i w Gimnazjum, ze względu na ich specyfikę (stosunkowo duża fluktuacja uczniów przynoszących z poprzednich szkół różnorodne nawyki) obowiązują tradycyjne zasady oceniania wewnątrzszkolnego; zarówno oceny bieżące jak i śródroczne mają jednakowe (tradycyjne) brzmienie i wartość liczbową: celujący (6); bardzo dobry (5); dobry (4); dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (1).
 2. W Liceum i w Gimnazjum informuje się o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych w zasadzie na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 3. Uczniowie Liceum i Gimnazjum mogą odwoływać się od ustalonych ocen. Egzaminy poprawkowe organizuje się jeśli ilość zakwestionowanych ocen nie przekracza dwóch.
 4. Rok szkolny w Liceum i w Gimnazjum dzieli się na dwa semestry i cztery półsemestry. Te drugie jednak mają charakter pomocniczy i informacyjny, a nie klasyfikacyjny.
 5. W wypadku jeśli uczeń Liceum lub Gimnazjum opuści w semestrze więcej niż 50% zajęć dydaktycznych może nie zostać przez nauczyciela sklasyfikowany (podobna sytuacja może zdarzyć się w wypadku nagłej choroby i braku możliwości poprawienia ocen). Jeśli nieobecności te były usprawiedliwione zostaje zorganizowany egzamin klasyfikacyjny w momencie ustania przyczyny nie klasyfikowania. Egzamin klasyfikacyjny - w wyjątkowych wypadkach - może być także przyznany decyzją rady pedagogicznej, mimo że nieobecności te nie zostały usprawiedliwione
  1. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne mają dwie części: pisemną oraz ustną i przeprowadzane są przez komisję powołaną przez dyrektora w składzie: dyrektor bądź jego zastępca jako przewodniczący, nauczyciel przedmiotu, drugi nauczyciel tego (lub pokrewnego) przedmiotu oraz wychowawca-socjoterapeuta.
  2. Na własne żądanie nauczyciel-egzaminator może zostać wyłączony z komisji (zastępuje go wówczas inny nauczyciel tego, bądź pokrewnego przedmiotu), może to również nastąpić na prośbę egzaminowanego, zawsze jednak za zgodą wyłączonego z komisji nauczyciela-egzaminatora. Na wniosek egzaminowanego z komisji może zostać wyłączony wychowawca-socjoterapeuta.
§6
 1. Liceum jest specjalną średnią szkołą ogólnokształcącą opartą na podbudowie gimnazjum.
 2. Nauka w Liceum trwa trzy lata.
 3. Nauka w Liceum kończy się egzaminem maturalnym.
 4. Liceum kształci w profilu podstawowym, rozszerzonym ze względu na specyfikę młodzieży, z którą pracuje o:
  1. dodatkowe godziny z poszczególnych przedmiotów,
  2. nauczanie indywidualne - nie trwające dłużej niż trzy miesiące - dla wychowanków nowo przyjętych, mających braki utrudniające realizację programu nauczania,
  3. etykę (dla wszystkich uczniów) i filozofię,
  4. zajęcia indywidualne zgodne z orzeczeniem wydanym przez publiczną poradnię.
  5. szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych wynika z diagnozy potrzeb wychowanków.
§7
 1. Gimnazjum jest specjalną szkołą ogólnokształcącą opartą na podstawie sześcioletniej szkoły podstawowej.
 2. Nauka w Gimnazjum trwa trzy lata.
 3. Gimnazjum kształci zgodnie z podstawą programową, siatka godzin rozszerzona jest - ze względu na specyfikę młodzieży - o:
  1. dodatkowe godziny z poszczególnych przedmiotów,
  2. nauczanie indywidualne - nie trwające dłużej niż trzy miesiące - dla wychowanków nowo przyjętych, mających braki utrudniające realizację programu nauczania.
  3. zajęcia socjoterapeutyczne.
  4. zajęcia indywidualne zgodne z orzeczeniem wydanym przez właściwą poradnię.
§8
 1. Ośrodek jest placówką przeznaczoną dla wszystkich uczniów, a także wychowanków spoza Liceum i Gimnazjum, mającą wspierać ich rozwój i pomagać im w funkcjonowaniu społecznym.
 2. Udział w zajęciach pozalekcyjnych Ośrodka jest dla uczniów Liceum i Gimnazjum obligatoryjny (określony indywidualnym kontraktem).
 3. W zajęciach pozalekcyjnych Ośrodka mogą brać udział wychowankowie nie uczęszczający do Liceum i Gimnazjum. Stają się wówczas członkami Ośrodka, wciągniętymi na jego listę.
 4. Czas pracy Ośrodka dostosowany jest do jego zadań i potrzeb wychowanków: poza godzinami pracy Liceum i Gimnazjum ośrodek funkcjonuje od czterech do dziesięciu godzin dziennie.

III. CELE I ZADANIA OŚRODKA

§9
Ośrodek realizuje cele i zadania określone w Ustawie z 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, zwanej dalej "ustawą" oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
 1. sprawuje opiekę nad młodzieżą wyszczególnioną w §3.1, tworząc sprzyjające dla niej warunki wychowawcze oraz umożliwiając prawidłowy przebieg procesów jej rozwoju i socjalizacji, odpowiednio do tejże młodzieży potrzeb i możliwości Ośrodka,
 2. stara się wychowywać w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka i dla jego odmienności,
 3. stara się wyrabiać umiejętność samodzielnej pracy, poszukiwania i wykorzystywania informacji, efektywnego uczenia się i krytycznego myślenia,
 4. pomaga wychowankom w prawidłowym kształtowaniu stosunków z otoczeniem, świadomym, samodzielnym, aktywnym i odpowiedzialnym spełnianiu ról w życiu rodzinnym i społecznym,
 5. umożliwia uczniom Liceum i Gimnazjum zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły,
 6. umożliwia wychowankom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania zawodu,
 7. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie.
§10
Ze względu na swoją specyfikę Ośrodek:
 1. udziela podopiecznym wszechstronnej opieki psychologicznej i wychowawczej, zatrudniając psychologów, pedagogów, wychowawców-liderów klas oraz specjalistów (reedukacji, dysleksji, dysgrafii) w zależności od potrzeb.
 2. umożliwia podopiecznym rozwijanie zainteresowań, zatrudniając wychowawców-instruktorów, a także organizując różnorodne zajęcia (socjoterapeutyczne, dydaktyczno-wychowawcze, fakultatywne kursy zawodowe itp.),
 3. umożliwia w Liceum i Gimnazjum realizowanie indywidualnych programów nauczania tudzież zapewnia możliwość nadrobienia zaległości oraz stwarza warunki do ukończenia poszczególnych klas w skróconym czasie.
§11
Podczas trwania zajęć szkolnych opiekę nad wychowankami sprawują nauczyciele (a zwłaszcza nauczyciele-wychowawcy) wspomagani wówczas przez działalność wychowawców-socjoterapeutów oraz - w miarę możliwości i potrzeb - psychologów i pedagogów.
§12
Podczas działań pozalekcyjnych opiekę nad uczniami i członkami Ośrodka sprawują wychowawcy-socjoterapeuci, wspomagani merytorycznie przez wychowawców-instruktorów, a także - w miarę możliwości i potrzeb - przez psychologów i pedagogów i nauczycieli.
§13
Nad podopiecznymi hostelu po zajęciach lekcyjnych opiekę sprawują wychowawcy hostelu.
§14
Nad wychowankami wymagającymi szczególnego traktowania sprawują opiekę wszyscy pracownicy pedagogiczni Ośrodka, zgodnie ze strategią opracowaną przez odpowiedniego wychowawcę-socjoterapeutę wspomaganego - w razie potrzeby - w tej pracy przez psychologów, pedagogów, innych wychowawców-socjoterapeutów bądź zespół kierowniczy Ośrodka.
§15
Dyrektor Ośrodka powierza każdy oddział (klasę) szczególnej opiece wychowawcy-socjoterapeuty oraz nauczyciela-wychowawcy.

IV. ORGANA OŚRODKA

§16
Organami Ośrodka są:
 1. dyrektor Ośrodka,
 2. rada pedagogiczna,
 3. samorząd uczniowski.
§17
 1. Dyrektor Ośrodka jest jednocześnie dyrektorem LXXXV Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 138.
 2. Dyrektor Ośrodka:
  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Ośrodka oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz,
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
  3. nadzoruje wykonanie przez wicedyrektorów zakresów obowiązków podległych im pracowników,
  4. sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
  5. realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz rady Ośrodka podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
  6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka zaopiniowanym przez radę Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie tych środków,
  7. wykonuje inne zadania wynikające z ustawy, przepisów wydanych na jej podstawie oraz przepisów szczegółowych.
  8. Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej jeśli są one niezgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zaciągnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
  9. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i kadrze merytorycznej w czasie zajęć organizowanych przez ośrodek.
 3. Dyrektor Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników.
 4. Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z innymi organami placówki.
§18
 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni (nauczyciele, wychowawcy-socjoterapeuci, wychowawcy-instruktorzy, psycholodzy, pedagodzy, specjaliści) zatrudnieni w Ośrodku.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka.
 3. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planu pracy Ośrodka (Liceum, Gimnazjum), zajęć pozalekcyjnych Ośrodka po zaopiniowaniu ich przez radę Ośrodka,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych po zaopiniowaniu ich przez radę Ośrodka,
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników Ośrodka,
  4. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów w Liceum i Gimnazjum.
  5. podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów.
 4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. roczny plan dydaktyczno-wychowawczy Ośrodka,
  2. organizację pracy Ośrodka (w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych),
  3. projekt planu finansowego ośrodka,
  4. propozycje kierownictwa (dyrektor Ośrodka, wicedyrektorzy) w sprawie przydziału pracownikom stałych prac i zadań w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  5. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 5. Rada pedagogiczna:
  1. przygotowuje koncepcję pracy Ośrodka,
  2. przygotowuje projekt zmian statutu Ośrodka i przedstawia go do uchwalenia radzie Ośrodka,
 6. Zwyczajne posiedzenia plenarne rady pedagogicznej są zwoływane przed rozpoczęciem roku szkolnego, pod koniec każdego semestru w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów Liceum i Gimnazjum, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, nadzwyczajne w miarę bieżących potrzeb. Zwyczajne posiedzenia rady pedagogicznej są planowane w planie dydaktyczno-wychowawczym Ośrodka.
 7. Nadzwyczajne posiedzenia plenarne mogą być organizowane inicjatywy dyrektora Ośrodka, wicedyrektorów, przewodniczącego rady szkoły albo co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.
 8. Do oceny konkretnej sprawy rada pedagogiczna może powołać ekspertów spoza swojego grona.
 9. Rada pedagogiczna działa plenarnie oraz przez wybierane ze swojego grona zespoły.
 10. Wychowankowie, rodzice oraz wszyscy członkowie rady mają prawo odwołać się od decyzji zespołu do plenum rady.
 11. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
 12. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.
 13. Rada pedagogiczna przygotowuje projekty ewentualnych zmian w statucie.
 14. Rada pedagogiczna może występować do Prezydenta Miasta St. Warszawy o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie pracownika z funkcji kierowniczej. Wyżej wymienione wnioski Prezydent Miasta St. Warszawy (lub w jego imieniu Biuro Edukacji Miasta St. Warszawy) albo dyrektor są zobowiązani rozpatrzyć w ciągu czternastu dni i powiadomić Radę Pedagogiczną o decyzji z podaniem uzasadnienia.
 15. Członkowie Rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na jej posiedzeniach.
 16. W warunkach nieistnienia Rady Ośrodka jej kompetencje w zakresie przewidzianym w ustawie przejmuje Rada pedagogiczna.
§19
 1. W Ośrodku działa samorząd wychowanków (rada wychowanków), zwany dalej "samorządem".
 2. Samorząd tworzą wszyscy członkowie Ośrodka.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organa samorządu są reprezentantami ogółu wychowanków.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Ośrodka.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie Ośrodka, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów i wychowanków, takich jak:
  1. prawo do organizacji życia Ośrodka, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  2. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  3. prawo do zapoznania się z systemem wychowawczo-teraputycznym stosowanym w Ośrodku i w danej grupie (klasie, oddziale),
  4. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce oraz funkcjonowaniu na zajęciach pozalekcyjnych,
  5. prawo do redagowania i wydawania gazety (gazet) Ośrodka,
  6. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Ośrodka,
  7. prawo do wyboru spośród kadry pedagogicznej Ośrodka osoby pełniącej funkcję opiekuna samorządu.
§20
Poszczególne organa Ośrodka działają zgodnie ze swoimi kompetencjami zawartymi w statucie Ośrodka, podporządkowując swoją działalność wartości nadrzędnej - dobru wychowanka. Mediatorem w sporach między organami Ośrodka jest dyrektor Ośrodka.
§21
 1. Rodzicom (opiekunom) Ośrodek zapewnia możliwość współdziałania z nauczycielami i wychowawcami oraz innymi pracownikami placówki w sprawach wychowania, socjoterapii i kształcenia młodzieży.
 2. Rodzice działają na forum Ośrodka indywidualnie oraz w formie zebrań ogólnych, klasowych oraz przez delegatów do rad Ośrodka.
 3. Rodzice mają prawo do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych oraz terapeutycznych Ośrodka i danej klasy,
  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Liceum i Gimnazjum oraz przeprowadzania egzaminów,
  3. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
  4. wyrażania i przekazywania Kuratorium Oświaty oraz Biuru Edukacji Miasta St. Warszawy opinii na temat pracy Ośrodka.
 4. Rodzice niepełnoletnich wychowanków mają ponadto prawo do uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn ewentualnych trudności i niepowodzeń; wychowankowie pełnoletni mają prawo zastrzec poufność danych o zachowaniu i postępach w nauce, nawet w sytuacji, gdy pozostają na utrzymaniu rodziców (opiekunów) i mieszkają w ich mieszkaniu.
 5. W Ośrodku prowadzona jest - w miarę możliwości - systematyczna praca z rodzicami wychowanków.

V. ORGANIZACJA OŚRODKA

§22
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§23
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta St. Warszawy (w jego imieniu przez Biuro Edukacji Miasta St. Warszawy) arkusz organizacyjny Ośrodka.
§24
W arkuszu organizacyjnym Ośrodka zamieszczona jest liczba pracowników Ośrodka, ogólna liczba przedmiotów i zajęć Liceum i Gimnazjum, a także zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielanych przez Prezydenta Miasta St. Warszawy
§25
Podstawową jednostką organizacyjną Ośrodka jest (działający i w ramach Ośrodka i w ramach Liceum oraz Gimnazjum) oddział (grupa, klasa) złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania. Wychowankowie ci stanowią grupę, z którą pracuje jeden wychowawca-socjoterapeuta.
§26
 1. Opieka profilaktyczno-wychowawcza opiera się na opracowanym przez radę pedagogiczną systemie oddziaływań uwzględniającym indywidualne potrzeby wychowanków.
 2. W zależności od poziomu zaburzeń wychowankowie mogą korzystać z wybranych form opieki i pomocy organizowanej przez Ośrodek.
 3. Zakres indywidualnej pomocy ustala zespół terapeutyczny, w którego skład wchodzą: odpowiedni wychowawca-lider, psycholog, pedagog i zastępca dyrektora do spraw wychowawczych, zespół reedukatorów, ewentualnie także dyrektor Ośrodka i reszta zespołu wychowawców.
 4. System oddziaływań Ośrodka uwzględnia stopniowe zmniejszanie intensywności i zakresu pomocy.
§27
Organizację stałych obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora Ośrodka na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§28
Ośrodek przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Ośrodka a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§29
 1. Ośrodek zapewnia wychowankom możliwość i higieniczne warunki spożycia posiłków w stołówce zgodnie z wymogami BHP.
 2. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor Ośrodka w porozumieniu z radą Ośrodka.
§30
Ośrodek zapewnia wychowankom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
§31
 1. Podstawową formą pracy Liceum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna w Liceum i Gimnazjum trwa czterdzieści pięć minut.
§32
 1. Po zajęciach klasowo-lekcyjnych wychowankowie uczestniczą w innych zajęciach organizowanych przez Ośrodek działający do godziny dwudziestej (w uzasadnionych przypadkach dłużej).
 2. Pozalekcyjny pobyt młodzieży w Ośrodku jest zagwarantowany przez kontrakty indywidualne (w zakresie zajęć socjoterapeutycznych, samorządowych, samoobsługowych, związanych z wychowaniem przez pracę oraz szkoleniami zawodowymi).
 3. Ośrodek zapewnia swoim wychowankom pomoc w nauce, w odrabianiu zadań domowych oraz (w miarę przyznanych przez Prezydenta Miasta St. Warszawy środków) udział w zajęciach wyrównawczych.
 4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 - 3 prowadzi wychowawca-lider, odpowiedni nauczyciel, psycholog lub inny specjalista, mający odpowiednie przygotowanie.
 5. Udział w zajęciach o charakterze hobbystycznym jest dobrowolny.
 6. Ośrodek prowadzi koła zainteresowań dostosowane do potrzeb ucznia i możliwości kadrowych Ośrodka (na przykład: plastyka, muzyka, teatr, literatura, zajęcia psychoedukacyjne).
§33
 1. W Ośrodku działa Zespół Diagnostyczno-Reedukacyjny, który:
  1. diagnozuje potrzeby edukacyjne podopiecznych;
  2. świadczy zindywidualizowaną pomoc pedagogiczną i logopedyczną;
  3. oferuje terapię wspomagającą, w tym terapię biofeedback i terapię Tomatisa.
 2. Pracami Zespołu kieruje Koordynator wyznaczony przez Dyrektora Ośrodka.
§34
W Ośrodku działa Specjalistyczny Punk Konsultacyjny przeznaczony dla osób spoza ośrodka (nauczycieli, pedagogów, wychowawców, kuratorów sądowych, rodziców i opiekunów) poszukujących pomocy w postępowaniu z osobami:
 1. przejawiającymi trudności w zachowaniu,
 2. zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
§35
 1. Przy Ośrodku działa hostel, przeznaczony dla podopiecznych:
  1. znajdujących się w kryzysowej sytuacji domowej,
  2. wracających po odbyciu terapii (na przykład odwykowej),
  3. zamieszkujących w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd na zajęcia.
 2. W hostelu podopieczny otrzymuje:
  1. noclegi możliwość korzystania ze stołówki,
  2. opiekę i pomoc wychowawczą i psychologiczną,
  3. pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych,
  4. pomoc w zachowaniu abstynencji,
  5. możliwość rozwoju zainteresowań.
 3. Z oferty hostelu może korzystać jednocześnie do trzydziestu osób.
 4. Pracę wychowawców w hostelu koordynuje jego kierownik.
 5. Kwalifikację do hostelu prowadzi zespół wychowawców przy udziale społeczności hostelu, pod kontrolą dyrektora Ośrodka.
 6. Hostel może przyjmować - za zgodą i wiedzą dyrektora - podopiecznych spoza Ośrodka.

VI. PRACOWNICY OŚRODKA

§36

Wicedyrektor Liceum jest jednocześnie wicedyrektorem Ośrodka i sprawuje nadzór pedagogiczny nad LXXXV Liceum Ogólnokształcącym "Kąt" (plan pracy, podział i zakres obowiązków nauczycieli, dbałość o poziom merytoryczny nauczania itp.).

§37
 1. Wicedyrektor Gimnazjum jest jednocześnie wicedyrektorem Ośrodka i sprawuje nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum nr 138 "Kąt" (plan pracy, podział i zakres obowiązków nauczycieli, dbałość o poziom merytoryczny nauczania itp.).
 2. Jeśli - ze względów finansowych lub organizacyjnych - nie istnieje możliwość powołania osobno stanowiska wicedyrektora Liceum i wicedyrektora Gimnazjum mogą one zostać połączone w jedną funkcję Zastępcy Dyrektora Ośrodka.
§38
 1. Zastępca dyrektora do spraw wychowawczych sprawuje nadzór merytoryczny nad wychowawcami-socjoterapeutami i wychowawcami-instruktorami a także psychologami i pedagogami (plan pracy, przydział obowiązków, poziom merytoryczny wychowania i opieki oraz zajęć) koordynując pracę zajęć pozalekcyjnych.
 2. Jeśli - ze względów finansowych lub organizacyjnych - nie istnieje możliwość powołania stanowiska zastępcy dyrektora do spraw wychowawczych koordynacją pracy wychowawców zajmuje się kierownik zespołu wychowawców.
§39
Kierownik hostelu podlega zastępcy dyrektora do spraw wychowawczych (kierownikowi zespołu wychowawców) i kieruje bieżącą działalnością hostelu.
§40
 1. W Ośrodku zatrudnia się nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców-socjoterapeutów, reedukatorów, wychowawców-instruktorów wychowawców hostelu oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych, a także pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
§41
Wychowawcy, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy zatrudnieni w Ośrodku:
 1. powinni kierować się w pracy zasadą, że dobro wychowanka jest wartością nadrzędną,
 2. są zobowiązani do dyskrecji (wobec rodziców, dyrekcji, innych pracowników i innych wychowanków) w sytuacji, gdy podopieczny życzy sobie tego podczas rozmowy indywidualnej.
§42
 1. Wychowawcy-socjoterapeuci
  1. prowadzą poszczególne oddziały (klasy, grupy),
  2. są zorientowani w aktualnej sytuacji szkolnej i (w miarę potrzeb i możliwości) prywatnej każdego ze swoich wychowanków,
  3. najpóźniej po miesiącu od zakwalifikowania wychowanka do Ośrodka wychowawca-socjoterapeuta sporządza z nim plan pracy indywidualnej dotyczący pobytu w Ośrodku, poszczególne elementy planu są na bieżąco uzupełniane i modyfikowane drogą negocjacji,
  4. w sytuacji krytycznej, wychowawca-socjoterapeuta sporządza z wychowankiem kontrakt indywidualny dotyczący warunków, pod jakimi podopieczny może nadal pozostawać w Ośrodku. Niektóre elementy kontraktu (w miarę realizowania jego wstępnych założeń) mogą podlegać negocjacji
  5. w sytuacjach wyjątkowych wychowawca-socjoterapeuta sporządza z wychowankiem kontrakt-ultimatum, który na żadnym etapie realizacji nie podlega negocjacjom.
 2. Ponadto wychowawca-socjoterapeuta:
  1. tworzy wraz z nauczycielem-wychowawcą danej klasy warunki wspomagające rozwój wychowanka, proces jego rozwoju, uczenia się oraz przygotowania do życia w społeczeństwie i rodzinie,
  2. wraz z nauczycielem-wychowawcą danej klasy inspiruje i wspomaga działania zespołowe wychowanków,
  3. wraz z nauczycielem-wychowawcą danej klasy podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole wychowanków oraz pomiędzy wychowankami, a innymi członkami społeczności Ośrodka,
  4. wraz z nauczycielem-wychowawcą danej klasy planuje i organizuje różne formy działania rozwijające jednostkę i integrujące zespół wychowanków oraz ustala treść i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawców,
  5. współdziała z nauczycielami uczącymi w prowadzonej przez siebie klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu wychowanków, a także wobec tych wychowanków, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów Liceum i Gimnazjum, którzy są szczególnie uzdolnieni, jak i wychowanków napotykających na różne trudności i niepowodzenia),
  6. utrzymuje ciągły kontakt (co najmniej raz na dwa miesiące) z rodzicami i opiekunami wychowanków,
  7. wraz z pedagogami organizuje pracę z rodzicami (opiekunami) wychowanka,
  8. współpracuje z psychologami, pedagogami, wychowawcami-instruktorami, specjalistami oraz innymi wychowawcami-liderami,
  9. korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej placówek oświatowych i naukowych,
  10. ma obowiązek prowadzenia ujętych w planie pracy Ośrodka zajęć autorskich,
  11. ma obowiązek prowadzenia regularnych spotkań społeczności klasowej (grupowej),
  12. ma obowiązek organizowania i prowadzenia pracy wychowawczej i opiekuńczej w powierzonej mu grupie wychowawczej (zajęcia grupowe),
  13. ma obowiązek prowadzenia ściśle określonej dokumentacji grupowej.
 3. Plan pracy indywidualnej wychowanka zobowiązuje: wychowawcę-socjoterapeutę do opieki nad wychowankiem oraz wspierania go w czasie zajęć dydaktycznych, socjoterapeutycznych, samoobsługowych, pracy zarobkowej a także uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym Ośrodka (i w razie potrzeby środowiska).
 4. Niewywiązanie się wychowanka z kontraktu (kontraktu-ultimatum) może stanowić podstawę do skreślenia go z listy Ośrodka.
§43
 1. Nauczyciele Liceum i Gimnazjum nauczają zgodnie z podstawą programową, uwzględniając w procesie kształcenia i wychowania możliwości i predyspozycje uczniów ich praca jest traktowana jako proces twórczy.
 2. Nauczyciele:
  1. są odpowiedzialni za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo uczniów,
  2. są odpowiedzialni za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
  3. mają obowiązek systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych i realizowania ich zgodnie z tygodniowym rozkładem,
  4. dbają o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,
  5. wspierają rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
  6. mają obowiązek obiektywnie i bezinteresownie oceniać uczniów oraz sprawiedliwie ich traktować,
  7. mają obowiązek udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i rozpoznawaniu potrzeb uczniów,
  8. mają obowiązek doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia wiedzy merytorycznej,
  9. mają obowiązek współdziałania w procesie dydaktyczno-wychowawczym z zatrudnionymi w Ośrodku psychologami, pedagogami, wychowawcami-socjoterapeutami oraz wychowawcami-instruktorami,
  10. jeśli rada pedagogiczna powierzy im funkcję nauczycieli-wychowawców, mają obowiązek prowadzić określoną odrębnymi przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej w danej klasie, a także współpracować z odpowiednimi wychowawcami-liderami na zasadach wymienionych w § 41. ust. 2 punkty 1. - 4.,(???)
  11. do obowiązków nauczyciela-wychowawcy należy współdziałanie z opiekunami, wychowawcami-socjoterapeutami i nauczycielami we wszystkich sprawach związanych z sytuacją szkolną ucznia.
§44
Pedagodzy Ośrodka:
 1. nie prowadzą grup wychowawczych, choć organizują i prowadzą zajęcia specjalistyczne i wychowawcze,
 2. współdziałają w sprawach wychowanków z administracją oświatową, zakładami pracy, a jeżeli zachodzi konieczność mają kontakt z policją i wymiarem sprawiedliwości,
 3. podejmują działania zmierzające do uregulowania sytuacji prawnej, majątkowej i mieszkaniowej wychowanków,
 4. organizują - wraz z psychologami - doskonalenie pracowników pedagogicznych,
 5. współpracują ze wszystkimi pracownikami Ośrodka a w szczególności z odpowiednimi wychowawcami-liderami w celu integracji oddziaływań wobec wychowanków,
 6. prowadzą badania katamnestyczne obejmujące także wychowanków, którzy opuścili Ośrodek (ukończyli Liceum lub Gimnazjum, uzyskali świadectwo dojrzałości),
 7. wraz z wychowawcami-socjoterapeutami organizują pracę z rodzicami (opiekunami) wychowanków,
 8. wspierają wychowanków zrzeszonych w klubie byłych wychowanków,
 9. współdziałają - wraz z psychologiem - w programowaniu pracy zespołu wychowawczego,
 10. Prowadzą przewidzianą odrębnymi przepisami dokumentację pracy.
§45
Psycholodzy szkolni uczestniczą w pracach Komisji Przyjęć oraz -w miarę potrzeb wspomagają działania pedagogów, wychowawców-socjoterapeutów i nauczycieli poprzez:
 1. systematyczną pracę z wychowankami wymagającymi pomocy psychologicznej,
 2. kontakt z placówkami prowadzącymi głęboką terapię i - w miarę potrzeb - kierowanie do nich podopiecznych Ośrodka,
 3. organizowanie - wraz z pedagogami - specjalistycznych zajęć dla wychowanków i kadry w Ośrodku i poza nim,
 4. prowadzenie obserwacji i badań psychologicznych służących poznaniu każdego wychowanka, wykrywaniu przyczyn i źródeł zaburzeń rozwojowych oraz niepowodzeń szkolnych a także określeniu kierunku i programu oddziaływań terapeutycznych, wychowawczych, resocjalizacyjnych jak również opracowaniu prognozy rozwojowej,
 5. konsultowanie wyników badań i obserwacji z odpowiednimi specjalistami i pracownikami pedagogicznymi,
 6. współudział - wraz z pedagogiem - w programowaniu pracy zespołu wychowawczego,
 7. sprawowanie indywidualnej opieki nad wychowankami mającymi trudności w przystosowaniu się do życia w Ośrodku,
 8. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
 9. prowadzenie przewidzianej odrębnymi przepisami dokumentacji.
§46
Wychowawcy-instruktorzy i specjaliści są ekspertami w różnych dziedzinach i działają w Ośrodku pomagając w rozwijaniu zainteresowań i indywidualności wychowanków oraz pozostają w stałym kontakcie z wychowawcami-socjoterapeutami.
§47
Wychowawcy hostelu zajmują się powierzoną im młodzieżą, zwłaszcza, kiedy ustaje praca innych zespołów Ośrodka (20.00 - 08.00 dyżur nocny).
§48
Pracownicy ekonomiczni, inżynieryjno-techniczni, administracyjni i pracownicy obsługi zapewniają sprawne działanie Ośrodka jako instytucji.

VII. WYCHOWANKOWIE

§49
 1. Wychowanków do Ośrodka kieruje Prezydent Miasta St. Warszawy (w jego imieniu Biuro Edukacji Miasta St. Warszawy) na podstawie:
  1. orzeczenia odpowiedniej poradni psychologiczno pedagogicznej o konieczności kształcenia specjalnego,
  2. opinii Komisji Przyjęć (zespołu kwalifikacyjnego) MOS nr 2 "Kąt" w składzie:
   1. dyrektor Ośrodka,
   2. psycholog(-dzy),
   3. wyznaczeni przez radę pedagogiczną pracownicy pedagogiczni Ośrodka.
 2. Komisji Przyjęć przewodniczy - z głosem decydującym - dyrektor Ośrodka.
 3. Opinia kwalifikacyjna Komisji Przyjęć jest wydawana na podstawie i w wyniku następujących procedur-etapów:
  1. rozmowa kwalifikacyjna z psychologiem, który w razie potrzeby kieruje kandydata na rozmowę-konsultację z lekarzem psychiatrą,
  2. rozmowa kwalifikacyjna (ewentualnie zamieniona na test kompetencji) z przedstawicielem (przedstawicielami) nauczycieli,
  3. rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem Ośrodka,
  4. rozmowa kwalifikacyjna z reprezentantami zespołu wychowawców-socjoterapeutów.
 4. Warunkiem przejścia do następnego etapu jest uzyskanie pozytywnej kwalifikacji w etapie poprzednim.
 5. Warunkiem przyjęcia wychowanka do Ośrodka jest podpisanie oświadczenia, że zdaje on sobie sprawę z konsekwencji nieprzestrzegania zasad zawartych w niniejszym Statucie. W wypadku osób niepełnoletnich takie oświadczenia podpisuje opiekun prawny.
§50
 1. O przyjęcie do Liceum mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci absolwenci gimnazjów).
 2. Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie od trzynastego roku życia do ukończenia szkoły, w zasadzie nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nich osiemnastu lat.
 3. Do Liceum uczęszczają uczniowie od piętnastego roku życia do momentu ukończenia szkoły, w zasadzie nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nich dwudziestu czterech lat.
 4. Uczeń może zostać przyjęty do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego na podstawie pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Zapis ten stosuje się z wyłączeniem uczniów innych szkół specjalnych.
 5. Zarówno w Liceum jak i w Gimnazjum wykluczone jest (poza wypadkami zdrowotnymi) powtarzanie jednej klasy po raz trzeci. Mogą być natomiast przyjęte osoby, które parokrotnie powtarzały klasę poza szkołami ośrodka.
§51
 1. Wychowanek w momencie przyjęcia do Ośrodka staje się podmiotem praw i obowiązków.
 2. Wychowanek najpóźniej po miesiącu od zakwalifikowania go do Ośrodka sporządza z wychowawcą-socjoterapeutą plan pracy indywidualnej, dotyczący pobytu w Ośrodku, poszczególne elementy tego planu są na bieżąco uzupełniane i modyfikowane drogą negocjacji.
 3. W sytuacji krytycznej (grożącej relegacją) wychowanek sporządza z wychowawcą-socjoterapeutą kontrakt indywidualny dotyczący warunków, pod jakimi może nadal pozostawać w Ośrodku. Niektóre elementy kontraktu (w miarę realizowania jego wstępnych założeń) mogą podlegać negocjacji.
 4. W sytuacji wyjątkowej (zawieszonej relegacji) wychowawca-socjoterapeuta sporządza z wychowankiem kontrakt-ultimatum, który na żadnym etapie realizacji nie podlega negocjacjom. Wychowanek otrzymuje wówczas szansę udowodnienia, że jego pobyt w ośrodku jest celowy. Musi sam zabiegać o wpisy poszczególnych nauczycieli i wychowawców w prowadzonej przez siebie specjalnej dokumentacji (t.zw. dzienniczek).
 5. Ośrodek gwarantuje wszystkim wychowankom poszanowanie ich przekonań i światopoglądu - jeśli nie naruszają dobra innych.
 6. Wychowankowie mają prawo do:
  1. ochrony własnej godności i jej poszanowania bez względu na osiągane wyniki w nauce, poczucia bezpieczeństwa,
  2. tworzenia własnych organizacji, działalności samorządowej, wyboru ze swojego grona przedstawicieli do rady Ośrodka,
  3. (jako uczniowie Liceum i Gimnazjum) zindywidualizowanej nauki w klasach liczących 12-17 osób, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, pod zindywidualizowaną opieką wychowawców-liderów,
  4. (jako uczniowie Liceum i Gimnazjum) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na przerwy świąteczne i ferie nie zadaje się prac domowych,
  5. (jako uczniowie Liceum i Gimnazjum) powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
  6. (jako uczniowie Liceum i Gimnazjum) wnioskowania o zmianę ustnego sprawdzianu wiadomości na pisemny lub odwrotnie, zgodnie z predyspozycjami wychowanka,
  7. (jako uczniowie Liceum i Gimnazjum) dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy wychowanek nie radzi sobie z opanowaniem materiału oraz do powtórnego (w uzgodnionym terminie) sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności,
  8. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  9. korzystania z pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
  10. korzystania z pomieszczeń Ośrodka, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki - zarówno w czasie pracy Liceum i Gimnazjum jak i w czasie zajęć pozalekcyjnych,
  11. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnym przepisami,
  12. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  13. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny stanu wiedzy i umiejętności,
  14. korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych pod warunkiem, że nie zakłóca to pracy ośrodka i szkoły,
  15. aktywnego uczestnictwa w procesie nauki, wychowania i terapii.
 7. Wychowankowie mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Ośrodka, a zwłaszcza dotyczących:
  1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez Ośrodek,
  2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Ośrodka,
  3. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
  4. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku,
  5. nieprzebywania na terenie Ośrodka pod wpływem środków zmieniających świadomość.
§52
 1. Za rzetelną naukę, wzorową postawę a także wybitne osiągnięcia wychowanek może być nagrodzony:
  1. pismem pochwalnym wychowawcy-lidera wraz z (w miarę możliwości Ośrodka) nagrodą rzeczową,
  2. pismem pochwalnym dyrektora Ośrodka (lub Liceum bądź Gimnazjum) wraz z (w miarę możliwości Ośrodka) nagrodą rzeczową,
  3. innymi nagrodami przewidzianymi w regulaminie Ośrodka.
 2. Szczególnie wyróżniający się wychowankowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze oświatowe oraz instytucje i organizacje według odrębnych zasad.
§53
 1. Za nieprzestrzeganie przez wychowanków postanowień statutu Ośrodka stosuje się następujące kary:
  1. upomnienie wychowawcy-lidera,
  2. upomnienie lub nagana udzielona przez wicedyrektorów Ośrodka,
  3. upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora Ośrodka,
  4. upomnienie lub nagana udzielona przez wicedyrektorów Ośrodka publicznie, podczas zebrania społeczności Ośrodka,
  5. upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora Ośrodka publicznie, podczas zebrania społeczności Ośrodka,
  6. zawieszenie prawa do udziału w niektórych lub wszystkich zajęciach pozalekcyjnych, do różnego rodzaju ulg i przywilejów, do reprezentowania Ośrodka na zewnątrz, do korzystania z niektórych form opieki socjalnej,
  7. zawieszenie w prawach członka Ośrodka lub prawach ucznia,
  8. usunięcie z Ośrodka.
 2. Za niewywiązanie się z kontraktu podpisanego z wychowawcą-liderem oraz za udowodnione używanie siły fizycznej w jakichkolwiek sporach na terenie Ośrodka, za udowodnione poniżanie cudzej godności, za powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach (ponad 20% zajęć obowiązkowych) wychowanek może być usunięty z Ośrodka.
 3. Za udowodnione przebywanie na terenie Ośrodka pod wpływem środków zmieniających świadomość i za udowodnione ich posiadanie, wychowanek może zostać usunięty z Ośrodka;
  1. używanie środków zmieniających świadomość podczas wszelkich oficjalnych wyjść poza formalny teren Ośrodka (wycieczek, delegacji z Ośrodka, imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek itp.) jest traktowane jak przebywanie w tym stanie na terenie Ośrodka;
  2. podczas wyjść i wycieczek w wypadku podejrzenia o wypicie alkoholu (zapach), by móc uważać je za udowodnione (kiedy niemożliwe jest skorzystanie np. z policyjnego alkomatu) potwierdzone ono być musi przez co najmniej dwie osoby, będące odpowiedzialne za daną grupę;
  3. jakiekolwiek lekarstwa (również homeopatyczne) powinny być podczas pobytu w hostelu zdeponowane u wychowawcy, ich posiadanie i przechowywanie bez wiedzy kadry wychowawców hostelu, może być traktowane jako posiadanie i przechowywanie środków zmieniających świadomość;
  4. posiadanie na terenie Ośrodka - w tym hostelu - jakichkolwiek środków chemicznych i roślinnych (np. susz, grzyby…) niemożliwych do nabycia w legalnym na terenie Polski handlu detalicznym może być traktowane jako posiadanie i przechowywanie środków zmieniających świadomość;
  5. za udowodnione rozprowadzanie rzeczonych środków wychowanek zostaje z ośrodka usunięty.
  1. O skreśleniu z listy Ośrodka, Liceum i o przeniesieniu z Gimnazjum decyduje dyrektor Ośrodka po uprzedniej uchwale Rady Pedagogicznej i przeprowadzonym przez siebie postępowaniu.
  2. Decyzja dyrektora sformułowana jest na piśmie i zawiera podstawę prawną usunięcia (przeniesienia) oraz jego uzasadnienie faktyczne.
 4. Od decyzji o usunięciu z Ośrodka przysługuje wychowankowi prawo wniesienia - w ciągu dwóch tygodni - odwołania do Kuratora Oświaty.
 5. Po upłynięciu okresu odwoławczego dokumenty relegowanego ucznia Gimnazjum podlegającego obowiązkowi nauczania zostają albo przekazane rodzicom (opiekunom), albo odpowiedniej szkole rejonowej.
§54
 1. Nie można być uczniem Liceum lub Gimnazjum nie będąc podopiecznym Ośrodka
 2. Nie każdy członek Ośrodka musi być uczniem Liceum albo Gimnazjum
§55
 1. Ośrodek ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) niepełnoletniego podopiecznego o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary, a także o jego postępach w nauce i frekwencji.
 2. Pełnoletni podopieczny może sobie zastrzec dyskrecję pod tym względem.

VIII. SPOŁECZNOŚĆ OŚRODKA - SEJMIK

§56
 1. W skład społeczności Ośrodka - zwanej sejmikiem - wchodzą:
  1. wychowankowie,
  2. nauczyciele,
  3. wychowawcy-socjoterapeuci,
  4. wychowawcy-instruktorzy i specjaliści,
  5. pedagodzy,
  6. psycholodzy,
  7. inni pracownicy Ośrodka,
  8. rodzice i opiekunowie wychowanków.
 2. Sejmik pełni funkcję pomocniczą wobec organów Ośrodka i ma w stosunku do nich głos doradczy i opiniujący.
 3. Organa Ośrodka, do których adresowane są postulaty sejmiku muszą się do nich ustosunkować w ciągu czternastu dni.
 4. Sejmik zbiera się na regularnych spotkaniach przynajmniej raz w miesiącu.
 5. Grupy wymienione w ust. 1. pkt 1. do 6. biorą udział w regularnych sejmikach obligatoryjnie, grupy wymienione w pkt 7. i 8. fakultatywnie.
 6. W zależności od potrzeby odbywają się także nieregularne sejmiki; zwoływać je może dyrektor, wicedyrektor lub co najmniej dwanaście osób wywodzących się przynajmniej z trzech grup wymienionych w ust.1.
 7. Na sejmikach poruszane są wszystkie najważniejsze sprawy Liceum i Gimnazjum.
 8. Uchwały sejmiku zapadają zwykłą większością głosów.
 9. Spotkaniom sejmiku przewodniczy demokratycznie wybrany przewodniczący bądź - z urzędu - dyrektor Ośrodka.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§57
Ośrodek używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
§58
 1. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez Ośrodek gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

         Niniejszy Statut został zatwierdzony i przyjęty decyzją Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt" na posiedzeniu rady zatwierdzającej klasyfikację klas III liceum 19 kwietnia 2012 roku.

Dokonaj wyboru strony :)

| 12/14 | 08/12 |

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!