Oddziaływanie fotonu z atomem
Absorpcja i emisja fotonu przez atom


Bez zainstalowanej maszyny wirtualnej JAVA nie dasz rady korzystać z symulacji, która powinna ukazać się w tym miejscu!Powyżej przedstawiony jest schematycznie model atomu zaproponowany przez Bohra. W przedstawionym przypadku wokół jądra o jednostkowym ładunku dodatnim (kolor niebieski) krąży jeden elektron (kolor czerwony). Jest to więc atom wodoru. Na schemacie zaznaczone są, dla przejrzystości, tylko dwie pierwsze spośród orbit, na których może znajdować się elektron (dwa poziomy energetyczne atomu).
Atom może zaabsorbować foton (oznaczony kolorem żółtym). Zaabsorbowany może być tylko taki foton, którego energia Ef   równa jest różnicy jednego z poziomów energetycznych Ek atomu i poziomu Ep, na którym atom znajduje się w chwili absorpcji fotonu (zazwyczaj poziom podstawowy).

Ef = Ek-Ep

Elektron przechodzi wtedy z orbity odpowiadającej poziomowi Ep na orbitę wyższą odpowiadającą poziomowi Ek. Mówimy, że nastąpiło wzbudzenie atomu (atom znajduje się w stanie wzbudzonym).
Jeśli atom znajdzie się w stanie wzbudzonym, może spontanicznie (bez żadnej zewnętrznej przyczyny), zgodnie z drugim postulatem Bohra, wyemitować foton. Elektron przeskakuje wtedy z wyższego poziomu energetycznego (wyższej orbity) En na poziom niższy (orbitę niższą) Ek. Energia Ef wyemitowanego fotonu równa jest różnicy energii stanu początkowego atomu (wzbudzonego) i końcowego.

Ef=En-Ek

Procesy absorpcji fotonu i emisji spontanicznej ilustruje poniższy animowany model atomu.    Program pochodzi ze zbioru Interactive Physics and Math with Java
    Autorzy: Sergey Kiselev and Tanya Yanovsky-Kiselev
© Polskie tłumaczenie i opis: Marek Godlewski, 15.12.2001r.
    Wydawnictwo ZamKor, KrakówGÓRA         FIZYKA         START         

©2007-2016 Licencja Creative Commons