Informatyka :)          (: akytamrofnI

Regulamin pracowni informatycznej

W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.

 1. Uczniowie mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela, stąd też wstęp do pracowni dozwolony jest tylko za jego zgodą i wiedzą.
 2. Każdy uczeń pracuje przy wyznaczonym przez nauczyciela stanowisku i nie zmienia go bez polecenia.
 3. Korzystający z pracowni zobowiązani są do zachowania ładu i porządku nastanowiskach.
 4. Nie wolno wnosić do pracowni jedzenia oraz picia.
 5. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza nauczyciel informatyki. Przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów dysków twardych i lokalnej sieci komputerowej. Zabronione jest podejmowanie działań mających na celu uzyskanie dostępu do wszystkich zasobów sieci.
 6. Uczniowie mają prawo używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej lub wyznaczonego konta ogólnego dostępu.
 7. Użytkownicy mają obowiązek zadbać o ochronę swoich zasobów poprzezczęstą zmianę hasła i nie udostępnianie ich innym użytkownikom sieci.
 8. O podejrzeniu naruszenia integralności danych przechowywanych na lokalnymkoncie należy niezwłocznie poinformować administratora sieci.

Ze względów bezpieczeństwa uczniom zabrania się:

 1. samowolnego uruchamiania, przyłączania sprzętu i dotykania okablowania;
 2. dokonywania jakichkolwiek napraw, rekonfiguracji sprzętu, manipulowania sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.);
 3. dokonywania zmian w strukturze danych na dyskach komputerów (poza katalogiem przypisanym użytkownikowi), instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz i usuwania programów zainstalowanych przez nauczyciela;
 4. przesyłania wiadomości do innych użytkowników, zawierających obraźliwe treści, przesyłania tego samego listu w wielu egzemplarzach, do wielu użytkowników (tzw. spam);
 5. przechowywania plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi;
 6. uruchamiania i pracy przy zdjętej obudowie jednostki centralnej - to może być przyczyną wypadku, porażenia prądem elektrycznym.

Uwaga

Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się pliki pornograficzne i inne niedozwolone dane, konto takiego użytkownika może zostać nieodwracalnieskasowane bez uprzedzenia.

W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania sięsamowolnego używania w pracowni własnych dyskietek i innych nośników wymiennych. Ich użycie możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programemantywirusowym.

Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.

Z internetu można korzystać przede wszystkim do celów dydaktycznych.Swobodne wykorzystywanie internetu oraz sprzętu komputerowego pracowni do gier komputerowych jest dozwolone tylko za zgodą nauczyciela w przypadku prawidłowego wykonania wszystkich poleceń związanych z lekcją.

Pracownia pod obecność nauczyciela jest dostępna po zajęciach lekcyjnych do swobodnego wykorzystania z poszanowaniem wyżej wspomnianych norm.

Możliwe konsekwencje łamania przedstawionych norm

 1. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące pracęinną niż wynikającą z planu lekcji zostaną wyproszone z pracowni.
 2. Użytkownicy mogą ponnieść odpowiedzialność finansową za szkody spowodowaneniewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.

Przed rozpoczęciem zajęć

 1. Przed przystąpieniem do pracy, uczeń zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy poinformować nauczyciela prowadzącego.
 2. Sala powinna być przewietrzona, monitory odpowiednio nachylone a siedzenia dobrane zgodnie do wzrostu użytkownika. Zewnętrzne oświetlenie nie powinno wywoływać odblasków na monitorze.

Po zakończeniu zajęć

Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko.

Ważne

W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu,wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogącychspowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne ipowiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.

W razie wypadku (np. porażenia prądem) natychmiast wyłączyć zasilaniekomputera. Udzielić pomocy poszkodowanemu, jednocześnie powiadomićnauczyciela.

Grzegorz Spichał

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!