Ciągłość funkcji

Funkcja y = f(x) jest ciągła w punkcie x0, wtedy i tylko wtedy, gdy spełniony jest warunek: istnieje granica funkcji w punkcie x0 i jest ona równa wartości funkcji w tym punkcie, czyli:

Definicja ciiągłości

Intuicyjnie ciągłą funkcję rzeczywistą określoną na pewnym przedziale można sobie wyobrazić jako funkcję posiadającą wykres, który daje się narysować bez odrywania ołówka od papieru (oczywiście zakładając, że umiemy "narysować" nieskończenie długą linię). Rzeczywiście, rysując taki wykres przesuwamy końcówkę ołówka w poziomie i w pionie. Czym krótszy ruch w poziomie tym krótszy w pionie, w przypadku gdyby krótkiemu ruchowi w poziomie odpowiadał duży skok w pionie, mielibyśmy do czynienia z nieciągłością.s

Z pojęciem ciągłości funkcji nierozerwalnie związane jest pojęcie granicy (patrz Granica funkcji). Mniej formalna definicja ciągłości bowiem brzmi: funkcja jest ciągła w pewnym przedziale jeśli jest w każdym punkcie przedziału określona, w każdym posiada granicę i granica ta jest równa wartości funkcji w tym punkcie.

Istnieją dwie podstawowe definicje ciągłości. Jedna z nich podana przez Augustina Louisa Cauchy'ego, nazywana popularnie epsilonowo-deltową z racji przyjętych zwyczajowych oznaczeń; druga zaproponowana przez Heinricha Eduarda Heinego, nazywana też definicją ciągową. Jakkolwiek cenniejsza dla mnie jest intuicyjne rozumienie pojęcia ciągłości, to niestety znajomośc formalnej definicji może bardzo przydać się na maturze.

Definicja Cauchy'ego

Jeżeli funkcja f spełnia dla ustalonego x należy do M warunek:

Definicja Cauchy'ego

to powiemy, że funkcja f jest ciągła w sensie Cauchy'ego w punkcie x. Jeżeli spełnia ona powyższy warunek dla każdego x należy do M czyli:

Definicja Cauchy'ego

to mówimy, że funkcja f jest ciągła (w sensie Cauchy'ego) na zbiorze M.

Definicja Heine'go

Powiemy że funkcja f jest ciągła w sensie Heinego w punkcie x należy do M jeśli dla każdego ciągu (xn) liczb ze zbioru M, który jest zbieżny do x ciąg wartości f(xn) jest zbieżny do f(x), czyli:

Definicja Heinego

Obie definicje (Cauchy'ego i Heinego) przyjmujemy za równoważne.

Wykresy

Wykresy funkcji

Wykres funkcji ciągłej

Wykresy funkcjiWykresy funkcjiWykresy funkcjiWykresy funkcji

...i kilka wykresów funkcji nieciągłych

Jak widać na powyższych 4 ilustracjach może istnieć kilka rodzajów nieciągłości. W pierwszym przypadku mówimy o ciągłości lewoostronnej (istnieje granica lewoostronna i jest ona równa wartości funkcji w punkcie x0), w drugim o ciągłości prawoostronnej (analogicznie), w kolejnych 2 przypadkach funkcja jest nieciągła obustronnie (istnieją granice lewo i prawostronne, ale nie są one równe wartości funkcji w punkcie x0).

Z pojęciem ciągłości wiąże się ważne twierdzenie - Twierdzenie Darboux (o przyjmowaniu wartości pośrednich). Otóż jeżeli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym <a, b> oraz f(a) < f(b) i p ∈ (f(a), f(b)), to istnieje taki punkt c ∈ (a, b) dla którego f(c) = p. Chodzi o to, że funkcja ciągła przyjmująca dwie dane wartości przyjmuje też wszystkie wartości pomiędzy nimi. Co chyba jest zgodne z tak zwaną intuicją.

Szczypta dywagacji na temat ciągłości

Wszystkie funkcje elementarne (czyli funkcje wielomianowe, trygonometryczne, cyklometryczne, hiperboliczne, logarytmiczne, wykładnicze, pierwiastkowe itp. oraz ich kombinacje) są ciągłe. Z drugiej strony mamy na przykład funkcję, która nie jest nigdzie ciągła, można by rzec funkcję idealnie nieciągłą - funkcję Dirchleta (przyjmującą wartość 1 dla liczb wymiernych i 0 dla niewymiernych). Funkcję tę można nieznacznie "uciąglić". Jeśli oznaczymy funkcję Dirchleta jako y = D(x) i zdefiniujemy nową funkcję y = x·D(x) to okaże się, że funkcja ta będzie ciągła w punkcie x = 0! I tylko w tym punkcie.

Z pojęciem ciągłości ściśle związane jest pojęcie granicy funkcji.

Przykłady ciągłości z "życia" wzięte

Prędkość jest funkcją ciągłą czasu. Jaki wniosek z tego płynie? Otóż czym krótszy przedział czasowy tym mniejszy wzrost prędkości, innymi słowy nie może być sytuacji by poruszający się obiekt gwałtownie (skokowo) zwiększył swą prędkość. W zasadzie w ogromnej większości przypadków posługujemy się w fizyce funkcjami ciągłymi. Ale czy aby na pewno rzeczywistość jest tak "ślicznie" ciągła? Doskonały artykuł na ten temat można znaleźć tutaj.

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!