Przedmiotowy system oceniania z matematyki

KĄT - Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klasy IIG/E.                   KĄT - Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klasy IIG/E.

Warunki zaliczenia pierwszego i drugiego semestru

 1. Na wartość oceny końcowej składa się :
  • oceny z zaliczenia wszystkich prac pisemnych (klasówek) zapowiedzianych przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem;
  • oceny z zaliczenia krótkich sprawdzianów lub kartkówek, które nie będąc obowiązkowymi, mają wpływ na jej końcową wartość. Brak zaliczenia jakiejkolwiek kartkówki w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na lekcji świadczy o lekceważącym stosunku do przedmiotu i może spowodować obniżenie oceny końcowej o jeden stopień. Zaliczenie wszystkich kartkówek może podnieść ocenę końcową nawet o dwa stopnie lub zwolnić z dowolnie wybranej pracy klasowej (kartkówek nie można poprawiać!);
  • oceny z odpowiedzi ustnych, uzyskanych z wielkości materiału przerobionego na trzech ostatnich lekcjach;
  • oceny z prac domowych i aktywności na lekcjach ( za pięć plusów zdobytych na lekcjach uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za trzy minusy ocenę niedostateczną);
  • oceny za prowadzenie zeszytu (uczeń, który nie prowadził zeszytu przez cały rok szkolny nie jest dopuszczony do sesji);
 2. W przypadku uczniów o udokumentowanej dyskalkulii lub ze specjalnymi zaleceniami (po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń z poradni specjalistycznych) może dojść do zamiany formy odpowiedzi z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną na wyraźną prośbę ucznia lub wychowawcy lidera.
 3. Poprawy wszystkich prac pisemnych zarówno niezaliczonych jak i tych, których uczeń nie pisał będą odbywać się raz w miesiącu. Uczniowie będą informowani o terminie poprawy tzw. Dożynkach.
 4. Każdemu uczniowi, który jest klasyfikowany (powyżej 50% frekwencji na lekcjach) przysługuje prawo poprawiania ocen z prac pisemnych na sesji zimowej oraz letniej. Każdą ocenę uczeń może poprawiać tylko raz. Oceny z pierwszego semestru można poprawiać do Świąt Wielkanocnych, a później dopiero na sesji letniej.
 5. Wszystkie prace pisemne przechowuje nauczyciel przez cały rok szkolny i ma obowiązek je udostępnić do wglądu na prośbę ucznia, wychowawcy lidera lub rodzica (opiekuna).
 6. Oceny semestralne i końcowe nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 7. Obowiązkiem każdego ucznia jest posiadanie zeszytu przedmiotowego, długopisu oraz podręcznika.
 8. Jeżeli zachowanie ucznia uniemożliwia prowadzenie lekcji nauczycielowi, to po trzech upomnieniach zostaje wyproszony z zajęć, a konsekwencją jest otrzymanie nieobecności nieusprawiedliwionej. Wówczas nauczyciel prosi wychowawcę o opiekę nad uczniem sprawiającym trudności.

Nauczyciel: Anna Kucharska-Nowak

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!