Regulamin serwisu internetowego

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 KĄT

zdnia 31.03.2013 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu internetowego www.moskat.pl, www.forum.moskat.pl, dalej Serwis.
   
 2. Serwis prowadzony jest pod www.moskat.pl, www.forum.moskat.pl.
   
 3. Operatorem Serwisu oraz jego właścicielem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jest MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII nr 2 „KĄT”, LXXXV Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 138, ul. Zorzy 17, 04-639 Warszawa, tel. (0 22) 613 35 76, fax. (0 22)613 35 42, , , NIP: 952-17-99-654, REGON: 013300019, dalej Operator.
   
 4. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, w jakikolwiek sposób odbierając dane lub umieszczając je w Serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego.
   
 5. Materiałami są dane umieszczone w Serwisie przez Operatora.
   
 6. Materiałami Użytkownika są dane umieszczane w Serwisie przez Użytkowników w formach dopuszczalnych ze względu na postanowienia niniejszego Regulaminu.
   
 7. W celu kontaktu z Operatorem należy wysłać e-mail na adres

§ 2 Zakres usług świadczonych przez Operatora

 1. Operator umożliwia Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie:
   
  • dostęp do Materiałów umieszczonych w Serwisie;
    
  • korzystanie z forum dyskusyjnego w dziale „Forum” (od dnia 15 marca 2013 roku forum istnieje w wersji archiwalnej - TYLKO DO ODCZYTU);
    
  • pobieranie plików z dowolnego miejsa serwisu;
    
  • zamieszczanie w Serwisie („Forum”) Materiałów Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
    
 2. Operator zastrzega sobie prawo do uzależnienia dostępu do wybranych usług od dokonania uprzedniej Rejestracji w Serwisie.

§ 3 Materiały Użytkownika – postanowienia ogólne

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczenie w Serwisie Materiałów Użytkownika, którymi są: komentarze pod Materiałami, komentarze, wątki i pliki graficzne w dziale „Forum”, pliki graficzne (awatary) w profilu użytkownika.
   
 2. Kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie („Forum”) Materiałów Użytkownika zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, itp.
   
 3. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Materiałów Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że ich treść jest bezprawna lub uzyskania urzędowego zawiadomienia o jej bezprawnym charakterze lub też uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści.

§ 4 Komentarze

 1. Każdy Użytkownik może umieścić w serwisie pod zamieszczonym w nim Materiałem komentarz.
   
 2. Aby dodać komentarz do danego Materiału Użytkownik wpisuje treść komentarza w polu znajdującym się pod Materiałem („Forum”) po wcześniejszym zalogowaniu, lub w odniesieniu do treści zamieszczanych na stronach informacyjnych Użytkownik wpisuje treść komentarza w polu do korespondencji na stronie KONTAKT.

§ 5 Forum dyskusyjne

 1. Każdy Użytkownik może przeglądać zawartość Forum dyskusyjnego.
   
 2. Korzystanie ze wszystkich dostępnych dla Użytkowników funkcjonalności Forum wymaga dokonania rejestracji odrębnej od rejestracji w Serwisie.
   
 3. Dokonując rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: login, nazwę wyświetlaną na Forum, adres e-mail.
   
 4. Warunkiem dokonania rejestracji na Forum jest zaakceptowanie „Warunków korzystania z forum.moskat.pl”.
   
 5. Po dokonaniu rejestracji na adres e-mail Użytkownika zostanie niezwłocznie przesłany mail celem potwierdzenia dokonania rejestracji.
   
 6. Użytkownik, klikając link znajdujący w się w treści ww. e-maila, potwierdza wolę dokonania rejestracji.
   
 7. Użytkownik, który dokonał potwierdzenia rejestracji może dodawać do wątków umieszczonych na Forum komentarze, dodawać wątki oraz pliki graficzne.

§ 6 Pliki

 1. Każdy Użytkownik może pobierać pliki umieszczone w obrębie Serwisu.
   
 2. Pliki mogą stanowić programy komputerowe.
   
 3. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenia przez Użytkowników warunków licencji, na których udostępniane są programy.

§ 7 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: połączenie z siecią Internet, posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych (xHTML 1.0) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript oraz, w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 8 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest dozwolone na warunkach określonych w Regulaminie.
   
 2. Korzystanie z niektórych, określonych w niniejszym Regulaminie funkcjonalności Serwisu wymaga dokonania rejestracji w Serwisie lub rejestracji odrębnej dla wybranych usług.
   
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości.
   
 4. W trakcie korzystania z Serwisu informacje mogą być zapisywane w urządzeniu Użytkownika w postaci plików cookies.
   
 5. W trakcie korzystania z Serwisu zapisywany jest numer IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
   
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w zgodzie z niniejszym Regulaminem a także przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 000 r. Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz.U. 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
   
 7. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej bez obowiązku informowania Użytkowników.

§ 9 Rejestracja („Forum”)

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i w pełni dobrowolna.
   
 2. Rejestracji może dokonać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynność prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem: (obecnie wstrzymane). Rejestracji w Serwisie może dokonać także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli posiada zgodę przedstawiciela ustawowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez osobę nieuprawnioną.
   
 3. Warunkiem dokonania rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu „Forum” poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w formularzu rejestracyjnym oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w Serwisie.
   
 4. W trakcie rejestracji wymagane jest podanie następujących danych Użytkownika: nazwa użytkownika (login), hasło składające się z co najmniej trzech znaków, adres e-mail.
   
 5. Użytkownik dokonując rejestracji może podać dodatkowe dane: imię i nazwisko, tekst podpisu jaki będzie się pojawiał pod materiałami zamieszczanymi przez użytkownika na Forum a także plik graficzny (awatar).
   
 6. Użytkownik dokonując rejestracji w odpowiednim polu wpisuje teksty z obrazków znajdujących się po prawej stronie pola.
   
 7. Po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie pola „Zarejestruj” na adres e-mail o którym mowa wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym zostanie niezwłocznie przesłany e-mail celem potwierdzenia dokonania rejestracji.
   
 8. Użytkownik klikając link znajdujący w się w treści ww. e-maila potwierdza wolę dokonania rejestracji.
   
 9. Po potwierdzeniu rejestracji, o którym mowa w 8 Operator zakłada w Serwisie Profil Użytkownika (dalej Profil).
   
 10. W Profilu Użytkownika znajdują się dane podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
   
 11. Użytkownik ma prawo zmiany danych znajdujących się w jego Profilu.
   
 12. Dane znajdujące się w profilu, za wyjątkiem hasła i adresu e-mail, są widoczne dla pozostałych Użytkowników w trakcie korzystania z Forum.
   
 13. Użytkownik ma prawo żądać od Operatora usunięcia z Serwisu swojego Profilu.
   
 14. Operator dla jednego Użytkownika zakłada jeden Profil.
   
 15. Operator ma prawo usunąć z Serwisu Profil danego Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego zapisów niniejszego Regulaminu, lub jeśli Użytkownik w ciągu 3 misięcy nie aktywuje konta.
   
 16. W razie usunięcia Profilu Użytkownik zobowiązuje się nie dochodzić od Operatora żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności roszczeń odszkodowawczych.

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator - MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII nr 2 „KĄT”, LXXXV Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 138, ul. Zorzy 17, 04-639 Warszawa
   
 2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie.
   
 3. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu dokonania rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usługi.
   
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Operatora obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, login.
   
 5. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza informacjami tego typu, jakie Użytkownik sam zawarł w Materiałach Użytkownika zamieszczonych w Serwisie oraz informacjami jakie Użytkownik ujawnił w Profilu.
   
 6. W przypadku przekazania Operatorowi przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Serwis w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu.
   
 7. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Następuje to poprzez wysłanie e-maila do Operatora ze stosownym żądaniem na adres e-mail:

§ 11 Usługi dla podmiotów nie będących wcześniej Użytkownikami Serwisu

Operator dopuszcza możliwość świadczenia przez siebie usług reklamowych na rzecz podmiotów nie będących Użytkownikami Serwisu pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy o świadczenie tych usług.

§ 12 Odpowiedzialność

 1. Operator jedynie przechowuje Materiały Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść oraz wady prawne.
   
 2. Materiały Użytkownika nie mogą być uważane za opinię lub stanowisko Operatora.
   
 3. Operator w żaden sposób, z zastrzeżeniem § 3 3, nie moderuje Materiałów Użytkownika.
   
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
   
 5. Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywaniu Materiałów Użytkownika umieszczonych w Serwisie.
   
 6. Operator nie odpowiada w szczególności za naruszenia praw autorskich, praw do znaków towarowych, oznaczeń, nazw przedsiębiorstw i innych oznaczeń przysługujących osobom trzecim powstałych w wyniku lub w związku z umieszczeniem w Serwisie Materiałów Użytkownika.

§ 13 Reklamacje

 1. Użytkownikom Serwisu nie przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem a także wykonaniem usług przez Operatora.
   
 2. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do poinformowania o nieprawidłowym działaniu serwisu.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 31.03.2013.
   
 2. Operator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie WWW, o której mowa w § 1 2 Regulaminu.
   
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
   
 4. Umieszczenie Materiałów Użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z udzieleniem Operatorowi, jak również osobom z pomocą których świadczy on swoje usługi, przez Użytkownika nieodpłatnej licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony na korzystanie z Materiałów Użytkownika w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, 2018-2019 Daria Cmiel, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”.
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!