PROCEDURY TESTOWANIA ZE WZGLĘDU NA UŻYWKI

PROCEDURY TESTOWANIA ALKOMATEM

W nawiązaniu do pkt. 1 Norm Obowiązujących w Hostelu (Regulamin Hostelu "KĄT") w przypadku podejrzenia u wychowanka Hostelu przebywania pod wpływem alkoholu na terenie Ośrodka obowiązuje następująca procedura:

 • Wychowawca rozmawia z wychowankiem bez obecności osób trzecich o swoich podejrzeniach.
  1. Jeśli wychowanek potwierdza, iż jest pod wpływem alkoholu, spisywany jest protokół, w którym znajduje się oświadczenie wychowanka o tym, że jest pod wpływem alkoholu. Protokół ten jest podpisywany przez wychowawcę i wychowanka.
  2. Jeśli wychowanek zaprzecza, wychowawca może przeprowadzić test na alkomacie. Z testu sporządzany jest protokół zawierający wynik badania alkomatem, podpisywany przez wychowawcę.
 • W przypadku zajścia zdarzeń z pkt. 1 a. bądź wynik testu alkomatem (pkt. 1 b.) jest pozytywny ,wychowanek jest relegowany z Hostelu. Musi go opuścić w ciągu 12 godzin. Decyzję podejmuje wychowawca w porozumieniu z kierownikiem Hostelu.
 • W przypadku osób niepełnoletnich, natychmiast po zaistnieniu zdarzeń z pkt. 2 informowani są opiekunowie wychowanka, którzy mają obowiązek odebrać go z Hostelu w czasie 24 godzin.
  1. Jeśli opiekunowie odmawiają odebrania wychowanka, bądź istnieją inne przeszkody uniemożliwiające odebranie, zawiadamiana jest Policja, która odwozi wychowanka na Izbę Dziecka bądź do Pogotowia Opiekuńczego.
 • Jeśli wychowanek będąc pod wpływem alkoholu stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia swojego bądź innych, zawiadamiana jest Policja.
 • Od decyzji relegowania wychowanka przysługuje odwołanie do dyrektora Ośrodka. Do momentu rozpatrzenia odwołania moc utrzymują decyzje podjęte przez wychowawcę.

PROCEDURY TESTOWANIA NA OBECNOŚĆ NARKOTYKÓW

W nawiązaniu do pkt. 1 Norm Obowiązujących w Hostelu (Regulamin Hostelu "KĄT") w przypadku podejrzenia u wychowanka Hostelu przebywania pod wpływem narkotyków na terenie Ośrodka obowiązuje następująca procedura:

 1. Wychowawca rozmawia z wychowankiem bez obecności osób trzecich o swoich podejrzeniach.
  1. Jeśli wychowanek potwierdza, iż jest pod wpływem narkotyków, spisywany jest protokół, w którym znajduje się oświadczenie wychowanka o tym, że jest pod wpływem narkotyków. Protokół ten jest podpisywany przez wychowawcę i wychowanka.
  2. Jeśli wychowanek zaprzecza, wychowawca może przeprowadzić test jakościowy. Z testu sporządzany jest protokół zawierający wynik badania testem, podpisywany przez wychowawcę.
 2. W przypadku zajścia zdarzeń z pkt. 1 a. bądź wynik testu (pkt. 1 b.) jest pozytywny ,wychowanek jest relegowany z Hostelu. Musi go opuścić w ciągu 12 godzin. Decyzję podejmuje wychowawca w porozumieniu z kierownikiem Hostelu.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich, natychmiast po zaistnieniu zdarzeń z pkt. 2 informowani są opiekunowie wychowanka, którzy mają obowiązek odebrać go z Hostelu w czasie 24 godzin.
  1. Jeśli opiekunowie odmawiają odebrania wychowanka, bądź istnieją inne przeszkody uniemożliwiające odebranie, zawiadamiana jest Policja, która odwozi wychowanka na Izbę Dziecka bądź do Pogotowia Opiekuńczego.
 4. Jeśli wychowanek będąc pod wpływem alkoholu stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia swojego bądź innych, zawiadamiana jest Policja.
 5. Od decyzji relegowania wychowanka przysługuje odwołanie do dyrektora Ośrodka. Do momentu rozpatrzenia odwołania moc utrzymują decyzje podjęte przez wychowawcę.

© 2007-2022 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”