REGULAMIN HOSTELU „KĄT”

 • Hostel jest integralną częścią Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "KĄT" z siedzibą w Warszawie, ul. Zorzy 17.
 • Miejsce w Hostelu jest przyznawane na czas określony.
 • Celem pobytu w Hostelu jest zamieszkanie w miejscu, które umożliwi ukończenie Szkoły Podstawowej i/lub Liceum, nabycie kompetencji społecznych - w tym - umiejętności życia w grupie, poprawa relacji rodzinnych.
 • Z chwilą zatwierdzenia kandydata przez Komisję Przyjęć Hostelowicz nabywa wszelkie prawa i jednocześnie przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki wynikające z Regulaminu. W wyjątkowych sytuacjach kandydat może zostać przyjęty do Hostelu na podstawie indywidualnego kontraktu.
 • W Hostelu funkcjonuje system ostrzeżeń i pochwał. Trzecie ostrzeżenie jest równoznaczne z relegowaniem z Hostelu. Trzy pochwały powodują zlikwidowanie jednego ostrzeżenia. W szczególnych przypadkach Hostelowicz może zostać ukarany ostrzeżeniem nielikwidowanym, to znaczy takim, którego nie można „odrobić” pochwałami i znajduje się ono w karcie Hostelowicza do końca roku szkolnego lub przez okres zawarty w indywidualnym kontrakcie.

I. Hostelowicz ma prawo:

 • Oczekiwać wsparcia i pomocy ze strony kadry i współmieszkańców;
 • Zwołać Społeczność w każdym momencie, który jego zdaniem tego wymaga i odwołać się do jej opinii;
 • Oczekiwać tolerancji wobec przekonań, ideologii i wyglądu - pod warunkiem, że nie naraża to na szwank dobra innych;
 • Swoje stałe miejsce w budynku zagospodarować według własnego gustu, ale nie powodując trwałych zmian w jego wyglądzie;
 • Oczekiwać warunków do wypoczynku i nauki w godzinach do tego wyznaczonych (między godziną 17.00 a 19.00 obowiązuje cisza popołudniowa - oznacza to, iż nie słuchamy głośno muzyki, na korytarzu i w pokojach zachowujemy się cicho itp.). Nie przestrzeganie tej normy grozi ostrzeżeniem;
 • Za otrzymanie 3 pochwał Hostelowicz ma prawo do anulowania jednego ostrzeżenia. Szczegółowe informacje dotyczące odrabiania ostrzeżeń znajdują się w pkt. 6 Części 3.

II. Normy obowiązujące w Hostelu:

 • W roku szkolnym 2019/2020 na terenie hostelu będzie realizowana innowacja pedagogiczna, dlatego też każdy Hostelowicz zobowiązany jest do przebywania na terenie Hostelu 2 weekendy w miesiącu i brania czynnego udziału w zajęciach grupowych.
 • Zachowanie abstynencji:
  1. Obowiązkiem Hostelowicza jest poddawanie się zaleconym badaniom na obecność substancji psychoaktywnych oraz alkoholu. Odmowa wykonania badania skutkuje relegacją z Hostelu w trybie natychmiastowym (24h);
  2. do osób podejrzanych o bycie pod wpływem substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu) lub innych substancji mających działanie odurzające/narkotyczne może być wezwana Policja i/lub Pogotowie Ratunkowe. W przypadku osób niepełnoletnich o zdarzeniu użycia w/w substancji powiadamiani zostają opiekunowie;
  3. o posiadaniu i/lub handlu nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi powiadamiana jest Policja;
  4. osoby, które na terenie Hostelu przyjęły substancję psychoaktywną lub inną substancję mającą działanie odurzające/narkotyczne (w tym leki wydawane tylko na receptę), które posiadają te substancje i/lub przebywają w Hostelu i Ośrodku pod ich wpływem, opuszczają Hostel w trybie natychmiastowym (w ciągu 24 godzin od wykrycia). Ponadto wychowawca hostelowy wspólnie z wychowawcą szkolnym podejmują decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej;
 • Przestrzeganie zasad tolerancji:
  1. Hostel nie jest miejscem prowadzenia działalności ideologicznej; mieszkańcy zobowiązani są wykazywać tolerancję wobec przekonań i wyglądu innych mieszkańców i ich gości. Za złamanie normy grozi ostrzeżenie.
  2. Muzyki należy słuchać tak, aby nie przeszkadzała innym Hostelowiczom. O godzinie 22.00 (ustawowa cisza nocna) muzykę wyciszamy. Za powtarzające się ignorowanie tej normy otrzymuje się ostrzeżenie.
 • Zachowanie nietykalności fizycznej i godności osobistej osób przebywających w Hostelu (niestosowanie przemocy fizycznej i psychicznej). Dotyczy to również działań prowadzonych przez Internet, w szczególności przez tzw. media społecznościowe (np. Facebook, Twitter). Złamanie normy skutkuje opuszczeniem Hostelu w trybie natychmiastowym (24 godziny). Wychowawca hostelowy powiadamia o tym zdarzeniu wychowawcę szkolnego.
  1. Samookaleczenia, próby samobójcze, nieleczone zdiagnozowane oraz mające ich cechy przypadki zaburzeń jedzenia (wywoływanie wymiotów, nadużywanie środków przeczyszczających, nie przyjmowanie pokarmu) traktowane są jako zachowania autoagresywne. W wypadku stwierdzenia takich zachowań wychowawca hostelowy podejmuje decyzję o relegowaniu Hostelowicza z Hostelu. Hostelowicz ma prawo powrócić do Hostelu po konsultacji z lekarzem - psychiatrą, jeśli lekarz zaopiniuje taką możliwość
 • Zachowanie abstynencji seksualnej na terenie Hostelu (za złamanie ostrzeżenie nielikwidowalne, w przypadku kolejnego złamania Hostelowicz ma 24 godziny na opuszczenie Hostelu);
 • Obecność na Społecznościach zarówno „dużych”, odbywających raz w miesiącu oraz „małych” - odbywających się o 21.15 w każdy poniedziałek jest obowiązkowa (za nieusprawiedliwioną nieobecność na „dużej” Hostelowicz otrzymuje ostrzeżenie nielikwidowalne, na „małej” - zwykłe);
 • Przekroczenie 20% progu absencyjnego w szkole w rozliczeniu miesięcznym skutkuje usunięciem z Hostelu. O powtórne przyjęcie można ubiegać się po upływie 3 miesięcy, w wyjątkowych sytuacjach po 2. Hostelowicz, który przekroczy próg absencji musi wyprowadzić się z Hostelu w przeciągu 48 godzin od momentu otrzymania informacji o frekwencji;
 • Za palenie (również e-papierosów) w pokojach lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych Hostelowicz otrzymuje ostrzeżenie nielikwidowalne ;
 • Udowodniona kradzież skutkuje natychmiastowym opuszczeniem Hostelu. W przypadku poważniejszych kradzieży wzywana jest Policja;
 • Osobę niepełnoletnią, która zostanie relegowana z Hostelu odbierają rodzice lub opiekunowie prawni. W wypadku odmowy odebrania przez opiekuna niepełnoletni Hostelowicz przekazywany jest Policji.
 • Od decyzji o relegowaniu z Hostelu Hostelowicz ma prawo się odwołać. Pierwszą instancją jest Zespół Wychowawców Hostelowych w razie potrzeby konsultującym się z wychowawcą szkolnym, następną Dyrektor Ośrodka. Do czasu rozpatrzenia odwołania/odwołań Hostelowicz nie ma prawa przebywać w Hostelu.
 • Można również odwoływać się od otrzymanych ostrzeżeń. W tym przypadku pierwszym krokiem jest rozmowa z wychowawcą, które te ostrzeżenie postawił. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia, następną instancją odwoławczą jest Zespół Wychowawców Hostelowych, w razie potrzeby konsultującym się z wychowawcą szkolnym, a ostatnią Dyrektor Ośrodka.
 • Osoba wyprowadzająca się z Hostelu, zarówno w przypadku relegacji jak i własnej decyzji jest zobowiązana do zabrania wszystkich swoich rzeczy oraz pozostawienia pokoju (bądź jego części, z której korzystała) w całkowitym porządku. Pokój musi zostać „zdany” wychowawcy hostelowemu - wychowawca ocenia, czy powyższe warunki zostały spełnione.
 • Na listę dyżurów należy wpisać się do 5-tego każdego miesiąca. Nieprzestrzeganie tego punktu grozi ostrzeżeniem.
 • Zmiana terminu dyżuru oraz naniesienie poprawek do grafiku dyżurów odbywa się w obecności wychowawcy.
 • Ostrzeżenia nie odrobione do końca roku szkolnego przechodzą na następny rok - oznacza to, ze Hostelowicz we wrześniu ma już ostrzeżenia z poprzedniego roku szkolnego, które można odrabiać na standardowych zasadach. Ostrzeżenia nielikwidowalne przechodzą w likwidowalne.

III. Zasady funkcjonowania Hostelu:

 • Utrzymywanie czystości i porządku - jest obowiązkiem każdego mieszkańca. Realizuje się go w postaci:
  1. wykonywania dyżurów - sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytku;
   1. każdy Hostelowicz zobowiązany jest do wykonania raz w miesiącu dyżuru w kuchni oraz raz w miesiącu dyżur w pomieszczeniach pralni/suszarń;
    1. Dyżur w kuchni wykonywany jest do godziny 23.00;
    2. Dyżur w pralni/suszarniach wykonywany jest od 23.00 do 23.30;
    3. Sprzątanie pralni/suszarń oprócz ogólnego uporządkowania, wyrzucenia pozostawionych śmieci (np. puste pojemniki po kosmetykach, środkach do prania, foliówki itp) obejmuje również zniesienie mopów do pralni - zawieszenie ich na wieszakach, wylanie wody z wiader i wypłukanie ich.
   2. w sytuacji, gdy miesiąc jest krótki, dyżury w kuchni obsadzane są dwiema osobami;
  2. dbania o porządek we własnym pokoju (rzeczy powinny być poukładane, podłoga zamieciona i umyta, śmieci wyrzucone, naczynia umyte, stoły, półki i parapety wytarte, jedzenie schowane, brudne ubrania spakowane do foliowych worków, łóżka posłane, rzeczy osobiste i ubrania poukładane);
  3. kontrola przeprowadzana jest o godzinie 23.00 i w tym czasie wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przebywania w swoich pokojach;
  4. w trakcie kontroli porządku wychowawca ocenia wygląd całego pokoju a nie jego części zagospodarowanych przez poszczególnych mieszkańców. Podział obowiązków lub grafik Hostelowicze ustalają we własnym zakresie;
  5. co najmniej 1 raz w tygodniu porządki będą sprawdzane także w ciągu dnia;
  6. 1 raz w miesiącu są organizowane „porządki generalne”;
  7. pościel powinna być zmieniana co najmniej raz w miesiącu;
  8. osoby, które nie dbają o porządek i czystość w swoim pokoju, a także te, które nie wykonują wyznaczonych dyżurów, otrzymują dodatkowe obowiązki na rzecz Hostelu bądź są karane ostrzeżeniami;
  9. odmowa wykonania dyżuru skutkuje ostrzeżeniem nielikwidowalnym;
  10. za dewastację wyposażenia Hostelowicz zostaje relegowany, jeśli szkoda nie zostanie naprawiona w ciągu siedmiu dni.
 • Powroty i cisza nocna
  1. do Hostelu wraca się najpóźniej o 22.00. W przypadku osób niepełnoletnich o wcześniejszej godzinie powrotu do Hostelu może zadecydować rodzic/opiekun.
  2. w dni poprzedzające dzień wolny od nauki osoby pełnoletnie mogą wrócić później lub nocować poza Hostelem - po uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu zgody dyżurującego wychowawcy;
  3. osoby niepełnoletnie mogą wrócić później lub nocować poza Hostelem wyłącznie za wiedzą i udokumentowaną zgodą rodziców/opiekunów, wychowawcy szkolnego oraz za zgodą dyżurującego wychowawcy hostelowego. Za złamanie tego punktu regulaminu grozi ostrzeżenie nielikwidowalne;
  4. Hostelowicz wracający do Hostelu rano ma obowiązek zameldowania swojego powrotu dyżurującemu wychowawcy;
  5. ostatnie pranie można włączyć do godziny 21.00;
  6. kąpać można się do godziny 23.00, w dni poprzedzające dzień wolny od nauki do 1.00;
  7. gotować można do godziny 22.00 chyba, że uzyska się zgodę osoby mającej dyżur w kuchni tego dnia;
  8. zwyczajowa i ustawowa cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00, więc mimo przedziałów czasowych opisanych w punktach (i) oraz (j) a dotyczących jedynie naszej, wewnętrznej, hostelowej umowy prosimy o powstrzymywanie się od głośnych aktywności;
  9. cisza nocna trwa od godziny 23.00 do 7.00. Po godzinie 23.00 Hostelowicz może przebywać jedynie w swoim pokoju lub pokoju wychowawcy, jeśli ten wyrazi na to zgodę;
  10. w piątek i sobotę oraz inne dni poprzedzające dzień wolny od nauki cisza nocna trwa od 1.00 do 8.00;
  11. od niedzieli do czwartku o godzinie 0.00, a w piątek, sobotę oraz dni poprzedzające dzień wolny od zajęć szkolnych o 1.00 wszyscy Hostelowicze znajdują się w swoich łóżkach. Światło musi być zgaszone, urządzenia medialne (komputery, zestawy muzyczne, radio i TV) wyłączone. Niedozwolone jest również korzystanie z telefonów komórkowych;
  12. palenie wyrobów tytoniowych i e-papierosów odbywa się tylko i wyłącznie na wyznaczonym terenie tak samo, jak w ciągu dnia - NIE PALIMY NA SCHODACH - grozi za to ostrzeżenie;
  13. palenie kończymy przed sprawdzaniem porządków (23.00). Ponownie na papierosa można wyjść godzinach 23.45 - 23.55. Godziny wychodzenia na papierosa nie oznaczają przerwy w obowiązującej ciszy nocnej. Wychowawca może odmówić Hostelowiczom wyjścia, jeśli ci zachowują się hałaśliwie zakłócając ciszę nocną. W piątek, sobotę oraz dni poprzedzające dzień wolny od nauki palić można do godz. 0.55;
  14. w godzinach od 7.00 do 10.00 (w piątek, sobotę i dni poprzedzające dzień wolny od zajęć szkolnych od 8.00 do 10.00) mimo zakończenia ciszy nocnej Hostelowicze nie mogą przebywać w pokojach innych osób dłużej, niż kilka minut (potrzebnych na obudzenie kolegi/koleżanki, przywitanie się itp.), aby nie zakłócać intymności i spokoju osób nie zainteresowanych ich wizytą;
  15. osoby nie przestrzegające tych zasad otrzymują ostrzeżenie.
 • Pozostawanie w Hostelu w ciągu dnia nie będącego dniem wolnym od nauki:
  1. w godzinach 10.00 - 14.00 Hostel jest zamknięty;
  2. pozostawać w nim mogą wyłącznie:
   1. osoby chore - za wiedza i zgodą wychowawcy;
   2. uczniowie, którzy w dany dzień rozpoczynają zajęcia szkolne później, niż o 9.20. W tym wypadku wymagana jest informacja od wychowawcy szkolnego: piemna lub telefoniczna;
  3. nieuzasadnione przebywanie w Hostelu podczas lekcji i przyjmowanie gości będzie karane ostrzeżeniem;
  4. osoby kończące lekcje przed otwarciem Hostelu mogą do niego wejść po uprzednim wyrażeniu zgody przez wychowawcę
 • Goście w Hostelu
  1. Goście mogą przebywać w Hostelu wyłącznie w godzinach 14.00 - 21.00 i tylko za zgodą wychowawcy (za niepoinformowanie otrzymuje się ostrzeżenie). Hostelowicz bierze odpowiedzialność za zachowanie swojego gościa. Za szkody wyrządzone w Hostelu przez Gościa odpowiada osoba, która go zaprosiła;
  2. o nocowaniu Gościa w Hostelu decyduje dyżurujący wychowawca. Za nocleg pobierana jest opłata: Kątowicze - 10 zł, Goście z zewnątrz - 15 zł.
 • Warunki i czas pobytu w Hostelu:
  1. Hostel przeznaczony jest dla osób będących wychowankami Ośrodka Socjoterapii, uczących się w Liceum i Szkole Podstawowej „Kąt”;
  2. Hostelowicz zobowiązany jest do wpłacania Składki Hostelowej, której kwota wynosi 40 zł miesięcznie. Pieniądze te są przeznaczane na zakup środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów (także spożywczych) mających służyć Hostelowiczom i Hostelowi oraz na realizację innowacji pedagogicznej;
   1. Hostelowicz w wyjątkowych sytuacjach może być zwolniony ze Składki. Decyzję podejmuje Kierownik Hostelu po rozmowie z Hostelowiczem.
   2. Brak wpłat Składek przez dwa kolejne miesiące grozi relegowaniem z Hostelu.
  3. wychowawcy hostelowi obserwują postępy w nauce podopiecznych oraz ich funkcjonowanie w społeczności hostelowej. Na podstawie tej obserwacji ustalane są indywidualne zasady współpracy (np. kontrakty na zaliczenie, kontrakty na zachowanie, kontrakty na terapię w zewnętrznych placówkach). Odmowa podpisania takiego kontraktu oznacza rezygnację z mieszkania w Hostelu.
  4. wszelkie szkody wyrządzane na terenie Hostelu muszą zostać naprawione lub zrefundowane przez tych, którzy je uczynili. Wychowankowie pełnoletni refundują koszty sami, za niepełnoletnich odpowiadają rodzice/opiekunowie;
  5. Zabronione jest posiadanie w pokojach przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych jak gaz pieprzowy. paralizatory, broń pneumatyczna w tym ASG, broń biała. Tego rodzaju przedmioty muszą zostać zdeponowane w pokoju wychowawców na czas przebywania Hostelowicza
  6. osoby leczone środkami psychotropowymi zobowiązane są do oddania leków wychowawcy (za złamanie tego punktu grozi ostrzeżenie);
  7. leki wydawane są w godzinach 8.00 - 9.00 oraz 22.00 - 23.00, chyba, że indywidualne zalecenia lekarskie są inne;
  8. zalecane jest pamiętanie o przyjmowaniu leków - powtarzające się incydenty zapominania o lekach, pomijania dawek mogą skutkować ostrzeżeniem;
   1. odmowa realizowania zaleceń lekarskich, czyli np. nie branie leków na zdiagnozowane choroby, nie stosowanie zaleconej diety itp grozi relegowaniem z Hostelu;
  9. w przypadku zauważenia u Hostelowicza objawów choroby lub gdy Hostelowicz sam takie objawy zgłasza, decyzję o potrzebie konsultacji z lekarzem/wezwania karetki pogotowia należy do dyżurującego wychowawcy. Nie zastosowanie się do tej decyzji grozi relegowaniem z Hostelu. Dotyczy to zarówno niepełnoletnich, jak i pełnoletnich mieszkańców Hostelu.
  10. na okres świąt, ferii, wakacji i innych wolnych dni, w których Hostel jest zamknięty, Hostelowicz zobowiązany jest do pozostawienia idealnego porządku w pokoju. Za zostawienie bałaganu Hostelowicz zostaje ukarany ostrzeżeniem. To samo dotyczy wyjazdów na weekend - wychowawca ma prawo sprawdzić stan pokoju Hostelowicza mimo jego nieobecności i w razie ewidentnego złamania normy ukarać go ostrzeżeniem;
  11. za każdym razem, kiedy Hostelowicz opuszcza teren Ośrodka i do niego powraca, zobowiązany jest do poinformowania o tym dyżurującego wychowawcę. Gdy wychowawca z jakiegoś powodu jest niedostępny, Hostelowicz zostawia informację na kartce wiszącej na tablicy przy pokoju wychowawców. Za brak informacji Hostelowicz otrzymuje ostrzeżenie;
  12. Hostelowicz nie ma prawa zamykać drzwi na klucz od wewnątrz (zwłaszcza na noc) - grozi za to ostrzeżenie.
 • Anulowanie ostrzeżeń
  1. Ostrzeżenie anulowane jest poprzez zdobycie przez Hostelowicza trzech pochwał.
  2. Hostelowicz odrabia ostrzeżenie wyłącznie na dyżurze wychowawcy, który je postawił. Wyjątkiem jest ostrzeżenie otrzymane w godzinach 9.00 - 14.00 (nie dotyczy punktu (c)). W takiej sytuacji ostrzeżenie można odrabiać u dowolnego wychowawcy.
  3. Ostrzeżenie otrzymane podczas dziennego sprawdzania porządków można odrabiać jedynie u wychowawców, którzy dokonywali tej kontroli.
  4. Ostrzeżenia nie można odrabiać tego samego dnia, w którym się je otrzymało.
  5. W czasie trwania jednego dyżuru można zdobyć tylko jedną pochwałę.
  6. Pochwałę Hostelowicz otrzymuje za:
   1. wykonanie dyżuru jeśli nie jest obsadzony;
   2. posprzątanie korytarza i schodów na jednym pietrze (prace te należy wykonywać w godz. 23.00 - 23.30);
   3. posprzątanie sali komputerowej - „magazynka”;
   4. zrobienie czegoś na rzecz Hostelu, Ośrodka lub Szkoły według własnej inwencji po uprzednim skonsultowaniu tego z wychowawcą.

PLIK DO POBRANIA

Wersja aktualna od 1 września 2019 roku (format .pdf):

© 2007-2022 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”