PROCEDURY RELEGOWANIA Z HOSTELU

 • Wychowanek może zostać relegowany z Hostelu w przypadku:
  1. złamania norm regulaminu Hostelu:
   1. norma abstynencji (pkt. 1 Norm Obowiązujących w Hostelu);
   2. norma nieużywania agresji (pkt. 3 Norm Obowiązujących w Hostelu);
   3. za absencję powyżej 20% na zajęciach szkolnych, która jest liczona na koniec każdego miesiąca (wyłączając wrzesień i czerwiec). Liczenie absencji wychowanka następuje po przemieszkaniu przez niego pełnego miesiąca w Hostelu;
  2. za otrzymanie trzech ostrzeżeń;
   1. ostrzeżenie można otrzymać za nieprzestrzeganie norm Hostelu nie wymienionych w pkt. 1.
 • O relegowaniu z Hostelu decyduje wychowawca w porozumieniu z kierownikiem hostelu. Decyzja jest wystawiana na piśmie.
 • W przypadku osób niepełnoletnich o decyzji informowani są opiekunowie wychowanka, którzy mają obowiązek odebrać go z Hostelu w czasie 24 godzin;
  1. jeśli opiekunowie odmawiają odebrania wychowanka, bądź istnieją inne przeszkody uniemożliwiające odebranie, wychowanek przekazywany jest do Pogotowia Opiekuńczego.
 • Od decyzji relegowania wychowanka przysługuje odwołanie do dyrektora Ośrodka. Do momentu rozpatrzenia odwołania moc utrzymują decyzje podjęte przez wychowawcę.

© 2007-2022 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”