MOS „KĄT”

STATUS PRAWNY

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII nr 2 „KĄT”, LXXXV Liceum Ogólnokształcące Specjalne jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Decyzji Nr 207 Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 16 grudnia 1998 r. (format .jpg):
 • Aktu założycielskiego LXXXV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Warszawie przy ul. Zorzy 17 (format .jpg):
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Obecnie nie działają (zostały wygaszone) szkoła podstawowa i gimnazjum powołane na podstawie:

 • Aktu założycielskiego Gimnazjum Specjalnego Nr 138 w Warszawie przy ul. Zorzy 17 (format .jpg):
 • Uchwały nr XL/1083/2017 Rady m.st Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 393 (format .jpg):

Organem prowadzącym Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT” jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, wykonanie Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty:

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII nr 2 „KĄT”, LXXXV Liceum Ogólnokształcące Specjalne i Skoła Podstawowa Specjalna nr 393 z klasami Gimnazjum Specjalnego nr 138 jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

KOMPETENCJE

Organami KĄTa są:

 • Dyrektor „KĄTa”
 • Rada pedagogiczna
 • Samorząd uczniowski

Organizacja pracy ośrodka:

 • Zespół nauczycieli przedmiotowych
 • Zespół wychowawczy
 • Zespół hostelowy
 • Zespół Diagnostyczno-Reedukacyjny
 • Psycholog
 • Pedagog
 • Biblioteka
 • Pielęgniarka
 • Sekretariat szkoły

Zadania organów określa:

Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i pozostałe podmioty biorące udział w organizacji pracy ośrodka, uchwalają w razie potrzeby regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i statutem szkoły.

ZASADY FUNKCJONOWANIA

 • Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
 • Podstawową formą pracy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „KĄT” jest system klasowo-lekcyjny a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania, przy równoległym uwzględnieniu opieki i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
 • Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 • Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” a także:
  1. Program wychowawczy
  2. Program profilaktyki
  3. Zestaw programów nauczania
  4. Plan pracy szkoły
  5. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli
  6. Regulamin hostelu
  7. Regulamin pracowni informatycznej
  8. i dalsze...

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 • Ośrodek jest placówką publiczną prowadzoną przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
 • Ośrodek jest placówką przeznaczoną dla młodzieży:
  1. w normie intelektualnej,
  2. niedostosowanej społecznie,
  3. z zaburzeniami zachowania w stopniu utrudniającym realizację zadań życiowych bez specjalnej pomocy,
  4. niemieszczącej się ze względów emocjonalnych się w masowej szkole ogólnokształcącej (gimnazjum, liceum).
 • Ośrodek zapewnia wychowankom naukę w zorganizowanym przy nim LXXXV Liceum Ogólnokształcącym (Specjalnym) „KĄT” oraz w Gimnazjum nr 138 (Specjalnym). Realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowe oraz własne programy autorskie, a także szkolny program wychowawczy.
 • Ośrodek udziela podopiecznym wszechstronnej opieki psychologicznej i wychowawczej, zatrudniając psychologów, pedagogów, wychowawców-liderów klas oraz specjalistów (reedukacji, dysleksji, dysgrafii) w zależności od potrzeb.

EWIDENCJE I REJESTRY

Szkła prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności są to:

 • Księga uczniów - sekretariat;
 • Ewidencja legitymacji szkolnych - sekretariat;
 • Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek - administracja;
 • Księga Uchwał Rady Pedagogicznej - sekretariat;
 • Zarządzenia Dyrektora Szkoły - administracja;
 • Ewidencja wydanych świadectw - administracja;
 • Rejestr pracowników - administracja;
 • Księgi inwentarzowe - administracja.

Osoba starająca się o wgląd do ewidencji i rejestrów powinna złożyć w sekretariacie podanie do dyrektora szkoły.

Dyrektor zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

 • Nazwa obiektu:
  1. Budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
 • Właściciel obiektu:
  1. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
 • Funkcja obiektu:
  1. Placówka dydaktyczno-wychowawcza: szkoła gimnazjalna oraz szkoła ponadgimnazjalna.
 • Ogólne parametry liczbowe (format .jpg):
  1. Powierzchnia:
   1. powierzchnia działki: 0,7848 ha
   2. powierzchnia zabudowy: 1040,00 m2
   3. powierzchnia użytkowa: 2487,00 m2
   4. powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 193,58 m2
   5. kubatura budynku: 12400,00 m3
  2. Liczba kondygnacji:
   1. nad ziemią: 3 (parter + 2 piętra)
   2. pod ziemią: 1 (piwnica)
  3. Pomieszczenia:
   1. ilość mieszkań (lokatorzy): 5 (lokal nr 1 i 2 połączone - zajmuje 1 lokator)
   2. ilość lokali użytkowych (łącznie z mieszkalnymi): 86

© 2007-2022 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”